Vragen van het lid Wuite (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het artikel «Tweederangs tot in de dood» (ingezonden 6 september 2023).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Tweederangs tot in de dood»?1

Vraag 2

Kunt u nader toelichten of de Stichting Tuin van Bezinning een monument van en voor de Nederlandse politie is, en of Nederlandse politiemensen die (tijdelijk) werkzaam bij het Korps op Caribisch Nederland ook onderdeel daarvan zijn?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat het stichtingsbestuur van het nationaal monument «de Tuin van Bezinning» voor in het harnas overleden Nederlandse Politiemensen op dit moment onderscheid maakt tussen politiefunctionarissen uit Europees en Caribisch Nederland?

Vraag 4

Kunt u nader toelichten op basis waarvan het onderscheid tussen politiefunctionarissen uit Europees en Caribisch Nederland wordt gerechtvaardigd, gezien het feit dat Bonaire, Saba en St. Eustatius sinds 2010 volledig zijn geïntegreerd in Nederland?

Vraag 5

Kunt u uitleggen of en waarom de Statuten van de (privaatrechtelijke, gesubsidieerde) stichting de Tuin van Bezinning het eerbetoon van gevallen politiemensen zoals Ferry Bakx beletten?

Vraag 6

Bent u het eens met de stelling dat u, zowel politiek verantwoordelijke voor de Nationale Politie als korpsbeheerder van het Korps van Caribisch Nederland, dit onderscheid moet opheffen en kunt u aangeven of en welke actie u inmiddels heeft ondernomen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Ziet u mogelijkheden om dit monument ook een monument te laten zijn voor politiemensen die werkzaam zijn in het hele Koninkrijk der Nederlanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid hierover in overleg te treden met uw collega-minister van Justitie van Curaçao, Aruba en St. Maarten bij het eerstvolgende Vierlandenoverleg?

Vraag 8

Bent u bereid er alles aan te doen het eerbetoon aan Ferry Bakx in de Tuin van bezinning te herstellen en de moeder en weduwe van deze gevallen politieman, die u blijkens de publicatie tijdens de herdenkingsceremonie op 8 juni 2023 hebt gesproken, te informeren over dit eerherstel? Kunt u aangeven binnen welk tijdpad u van plan bent dit te doen?


X Noot
1

Dossier Koninkrijksrelaties, 2 september 2023, Tot in de dood tweederangs (https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2023/09/02/tot-in-de-dood-tweederangs/).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.