Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht ‘Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer’

Publicatiedatum:
14 Juni 2019
2019D25227

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele Link


Geachte Voorzitter,

Op 22 mei jl. heeft het lid De Groot van D66 aan mij vragen gesteld over het bericht “ Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer”.

Hierbij ontvangt uw Kamer de antwoorden op deze vragen.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2019Z10220

Op 22 mei jl. heeft het Tweede Kamerlid De Groot van D66 vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht “ Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer”. 2019Z10220

1

Bent u bekend met het artikel “Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer”?

Antwoord

Ja.

2

Kunt u toelichten waar het betreffende bedrijf op dit moment van wordt verdacht?

Antwoord

Dinsdag 23 mei 2019 is door de Milieupolitie een inval gedaan bij het diervoederbedrijf Fourage/ weihandel Toontje Hendriks B.V. in Baarle Nassau. Het bedrijf heeft een registratie om diervoeders (voor varkens en rundvee) te produceren. Het bedrijf handelt ook in afvalstoffen bestemd voor vergistingsinstallaties. Er waren aanwijzingen dat het bedrijf afval (organisch en/of afvalwater) vermengt met diervoeders. Bij de inval zijn de Belgische politie, de Gemeente, ILT en de NVWA betrokken.

Verder verwijs ik uw Kamer naar het persbericht van de politie d.d. 25 mei 2019 ( https://www.politie.nl/nieuws/2019/mei/21/inval-bij-veevoederbedrijf-in-omgeving-van-tilburg.html ). Aangezien het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft, kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

3

Klopt het dat er, zoals vermeld in het artikel, geen aanwijzingen zijn dat de volksgezondheid in gevaar is gekomen? Zo ja, hoe kan dit zo snel geconcludeerd worden? Zo nee, kunt u dit toelichten?

4

Is er «besmet» veevoer in dieren voor productiedoeleinden terecht gekomen? Zo ja, wat zijn de geschatte risico’s?

Antwoord 3 en 4

Op grond van de informatie uit het politie-onderzoek en de eerste risico-inschattingen van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA op basis van de aangetroffen materialen is het risico voor volksgezondheid en diergezondheid als laag ingeschat. De uitslagen van de verschillende monsters tot nu toe hebben deze inschatting bevestigd.

De diervoeders die het bedrijf produceert zijn met name bestemd voor varkenshouderijen. De activiteiten van het bedrijf zijn op last van de Officier van Justitie stilgelegd voor onbepaalde tijd. De aanwezige partijen diervoeder op het bedrijf zijn geblokkeerd en mogen niet meer voor diervoeder bestemd worden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft monsters voor onderzoek genomen van aanwezige materialen, zowel (grondstoffen voor) diervoeders als aanwezige afvalstoffen. Deze monsters zijn ook onderzocht door Wageningen Food Safety Research (het voormalig RIKILT).

Op basis van de definitieve uitslagen van de analyses op de monsters stelt BuRO een definitieve risicobeoordeling op. Als daartoe aanleiding bestaat, zal ik uw Kamer over de uitkomsten van die beoordeling informeren.

De politie heeft aangegeven gedurende haar onderzoek prioriteit te geven aan voedselveiligheid.

5

Was het betreffende bedrijf al in het vizier van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de inval?

Antwoord

NVWA heeft bij de uitvoering van haar toezicht bij het bedrijf in 2016 onregelmatigheden geconstateerd. Deze zijn indertijd opgelost.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen