Het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

Publicatiedatum:
1 Mei 2019
2019Z08936

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele link

Henk Krol 50Plus
Indiener


2019Z08936

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is (ingezonden 1 mei 2019)

 

  1. Kent u het bericht 'Nabestaanden laten duizenden euro’s liggen'? 1)
  2. Is het waar dat het technisch voorlopig niet haalbaar is om een uitputtend verzekeringsoverzicht te realiseren waar nabestaanden toegang toe krijgen in geval van overlijden? Waarom is dat?
  3. Is het technisch mogelijk om het bestaan van uitvaartpolissen op te nemen in het pensioenoverzicht achter DigiD? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het waar dat nabestaanden de waarde van een polis tot meer dan tien jaar na het overlijden kunnen claimen bij de verzekeraars? Is dat altijd zo of zijn er grote verschillen tussen verzekeraars?
  5. Is het waar dat het vanuit de overheid niet mogelijk is om verzekeraars standaard een signaal te geven in het geval van overlijden. Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
  6. Kunt u uitleggen op welke andere wijzen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor verzekeraars een beletsel vormt om nabestaanden de mogelijkheid te geven polissen van overledenen te achterhalen? Bent u bereid eventuele beletsels weg te nemen?
  7. Bent u bereid verzekeraars te vragen een voorlichtingscampagne te starten betreffende de zoekservice ‘Verloren polissen’ van het Verbond van Verzekeraars? Kunt u het antwoord toelichten?

 

1) https://www.ad.nl/economie/uitvaartpolis-vaak-zoek-verzekeraars-miljoenen-rijker~a17f0693/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen