De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

Publicatiedatum:
29 November 2017
2017Z16608

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z16608 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub (ingezonden 29 november 2017)


1
Kent u het bericht 'Nieuw in de Noordzee: een ‘stroomeiland’ voor windenergie'? 1)
2
Deelt u de opvatting dat een dergelijk eiland een belangrijke schakel kan zijn en functie kan hebben voor de productie, distributie en opslag van duurzame energie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
3
Deelt u de opvatting dat de Nederlandse overheid, waaronder uzelf, hierin een actieve rol moet gaan spelen, gelet op de grote publieke belangen, zoals de kostprijs en leveringszekerheid van duurzame energie, de economische betekenis, de werkgelegenheid en belangen als natuurbehoud en visserij? Zo ja, wilt u dan in overleg treden met de initiatiefnemers over de rol die de overheid kan spelen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
4
Deelt u de opvatting dat, gelet op de publieke belangen en op het gegeven dat het consortium overwegend uit Nederlandse overheidsbedrijven bestaat, het wenselijk is een locatie na te streven waar de positieve effecten voor de Nederlandse economie en ecologie maximaal zijn en bent u bereid hier actief uw invloed voor aan te wenden? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
5
Deelt u de opvatting dat, gelet op de potentie en ambities van Noord-Nederland in de energietransitie, het wenselijk is de noordelijke provincies en de Eemshaven, Harlingen en Den Helder te betrekken in het ontwikkelen van het plan voor een energiehub op zee en dat potentiële andere geschikte locaties die voor deze havens gunstig zijn ook in het onderzoek moeten worden betrokken? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?
1) nrc.next, 28 November 2017

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen