Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

Publicatiedatum:
24 November 2017
2017Z16198

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater (ingezonden 24 november 2017).


Vraag 1
Bent u geschrokken van het onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat aangeeft dat er mogelijke sprake is van een andere GenX-vervuilingsbron of -vervuilingsbronnen?1 Kunt u aangeven welke extra maatregelen worden getroffen om de andere bronnen van GenX-vervuiling op te sporen?
Vraag 2
Klopt het dat de GenX-technologie een gepatenteerd product van Dupont/ Chemours is? Is momenteel een dialoog met Dupont/Chemours gaande over wat de andere bron van vervuiling zou kunnen zijn?
Vraag 3
Heeft u zicht op welke bedrijven of overige instanties in Nederland de GenX-technologie toepassen waarbij GenX-stoffen ontstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft een ander bedrijf of instantie een vergunning om GenXstoffen te lozen in het water?
Vraag 4
Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar bioaccumulatie en de mogelijke opstelling van een oppervlakte-kwaliteitsnorm? Wordt bij het opstellen van zo’n norm ook rekening gehouden met schadelijkheid voor biodiversiteit of milieu? Zo nee, waarom niet?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen