Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

Publicatiedatum:
14 Maart 2019
2019D10771

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

Download kamerstuk
Officiele Link


Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Bisschop (SGP) van uw Kamer inzake het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2019Z03024.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

2019Z03024

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) over het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar' (ingezonden d.d. 15 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’? 1)

Ja.

2

In hoeverre was u op basis van de onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren op de hoogte van de misstanden die in het artikel worden beschreven?

Van de herstelafspraken tussen NHL Stenden en de inspectie in de periode februari 2012 tot mei 2014 was het ministerie van OCW op de hoogte. De inspectie heeft op basis van een signaal in 2018 een verkenning gedaan en is vervolgens gestart met het thans lopende onderzoek. Het is aan de inspectie om eventueel nadien binnengekomen signalen mee te nemen in dit onderzoek. In de periode voor het signaal in 2018 waren bij mij noch bij de inspectie signalen bekend van onregelmatigheden.

3

Kunt u aangeven op welke wijze het verscherpt toezicht na 2012 gestalte heeft gekregen? Hoeveel meldingen heeft de Inspectie van het Onderwijs na 2012 over de buitenlandse opleidingen van dit bevoegd gezag ontvangen en hoe is daarop gereageerd?

Zoals ik in antwoord op Kamervragen van het lid Futselaar heb aangegeven heeft de inspectie in februari 2012 een aantal herstelafspraken gemaakt met het College van Bestuur van NHL Stenden. Naar het oordeel van de inspectie in mei 2014 is door de instelling voldoende tegemoet gekomen aan deze afspraken en is het onderzoek afgesloten.

De inspectie heeft aangegeven dat ze sinds mei 2014 geen nieuwe meldingen heeft ontvangen over de buitenlandse opleidingen van NHL Stenden, tot het signaal in 2018 dat aanleiding was voor het nu lopende inspectieonderzoek.

4

Heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek ingesteld naar aanleiding van het besluit van het bevoegd gezag om het onderwijsaanbod in Qatar uit te breiden ondanks de zorgen die bekend waren over het aanbod in het buitenland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is naar aanleiding daarvan gedaan?

In 2018 kreeg de inspectie een signaal over het door NHL Stenden in haar international campus Stenden Qatar aangeboden onderwijs. Voordien was de inspectie niet bekend met een besluit van de instelling om het onderwijsaanbod Qatar uit te breiden. Een instelling hoeft een dergelijke uitbreiding van het onderwijsaanbod niet te melden bij de inspectie. Het signaal was voor de inspectie aanleiding voor een verkenning die geleid heeft tot het thans lopende onderzoek. De kwaliteitsborging van dergelijke uitbreidingen is niet enkel afhankelijk van signalen. In het nieuwe accreditatiekader van de NVAO is geëxpliciteerd dat - in de aanvraag van een toets nieuwe opleiding of accreditatie - een instelling verplicht is melding te maken van alle routes, varianten, locaties en wettelijke vereisten die aan de betreffende opleiding zijn verbonden.


5

Welke maatregelen bent u voornemens te treffen ten einde te waarborgen dat aan de huidige studenten geen diploma’s worden verstrekt die niet voldoen aan de wettelijke normen? Op welke wijze gaat u om met diploma’s die in de afgelopen jaren zijn verstrekt en de bekostiging die het bevoegd gezag hiervoor heeft ontvangen?

Dit artikel heeft ook bij mij geleid tot zorgen. Ik wil het rapport van de inspectie afwachten en op basis daarvan beoordelen of er reden is om maatregelen te treffen.

1) https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/02/nederlands-diploma-te-koop-op-hogeschool-in-qatar-672559/?&utm_source=elsevierweekblad&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=EWO%20-%202019%20februari&utm_term=4927&utm_content=EW%20Nieuwsbrief%20Header , 14 februari 2019.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen