Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’

Publicatiedatum:
26 februari 2019
2019Z03820

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z03820

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’. (Ingezonden 26 februari 2019)

1
Bent u bekend met de berichten ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’ 1) en ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’? 2)

2
Kent u de verontrustende feiten die in deze artikelen worden geschetst en hoe beoordeelt u deze? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Deelt u de mening dat nu het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN-verdrag) per 1 januari 2019 binnenvaartschepen verbiedt om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden er ook door het Rijk anticiperend opgetreden moet worden op het ontgassen? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat het lozen van kankerverwekkend gas van schepen zo snel mogelijk gestopt moet worden in Nederland en dat anticiperend handhaven noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

5
Welke bevoegdheden en middelen heeft u om een eind te maken aan deze gevaarlijke praktijken en welke bent u bereid in te zetten?

6
Kunt u toelichten welke stappen u samen met Rijkswaterstaat gaat nemen om provincies te ondersteunen in hun provinciale ontgasverboden, het ADN-verdrag kracht bij te zetten en zo snel mogelijk te komen tot gezamenlijke handhaving om deze illegale lozingen te stoppen?


1) De Gelderlander, ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal, 23 oktober 2018 ( https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal~a7ebac6e/ )
2) De Gelderlander, ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’, 23 februari 2019 ( https://www.gelderlander.nl/home/provinciaal-ontgasverbod-is-een-wassen-neus~a297074b/ )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen