Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

Publicatiedatum:
7 Januari 2019
2019Z00074

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z00074

Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden (ingezonden 7 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht "270 containers overboord geslagen bij Wadden, sommige met giftige stof"? 1)

2

Deelt u de mening dat dit een ernstige ramp is voor één van de mooiste natuurgebieden van Nederland?

3

Deelt u de mening dat deze ramp reden is voor het nemen van serieuze stappen, zodat dit nooit meer kan gebeuren?

4

Kun u aangeven welke stappen u momenteel neemt om de oorzaak en impact van deze ramp vast te stellen?

5

Kunt u bevestigen dat de reder strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld en aangeven binnen welk tijdsbestek dit zal verlopen? 2)

6

Welke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu bestaan er door het aanspoelen van onder andere de giftige stof benzoylperoxide?

7

Welke stappen gaat u nemen om te verzekeren dat de giftige stof benzoylperoxide en mogelijke andere stoffen geen letsel veroorzaken?

8

Deelt u de mening dat het in de arm nemen van een bergingsbedrijf door de reder twee dagen na het voltrekken van de ramp het trage handelen van de reder aantoont?

9

Kunt u aangeven of de reder snel en adequaat genoeg Rijkswaterstaat op de hoogte heeft gebracht na het voltrekken van de containerramp?

10

Kunt u inzicht bieden in hoe er zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau wordt samengewerkt om de effecten van deze ramp te beperken? Wordt er samengewerkt met verenigingen die zich inzetten voor het werelderfgoed Waddenzee, zoals de Waddenvereniging? Zo nee, waarom niet?

11

Welke acties zijn er genomen naar aanleiding van het onderzoek waaruit bleek dat 60% van de reders zich niet houdt aan het internationale sjorplan? Is dit handelen afdoende geweest? Zo ja, hoe heeft deze ramp dan toch kunnen gebeuren? Zo nee, welke acties gaan er genomen worden? 3)

12

Bent u bereid om de eerdere aanbeveling van de PvdA om containers te voorzien van een chip, zodat deze getraceerd kunnen worden, over te nemen? Zo nee, waarom niet?

13

Welke rol zal de minister van Binnenlandse Zaken spelen als coördinerend ministerie bij deze ramp? Hoe en wanneer zal de Kamer hier in detail over worden geïnformeerd?

14

Bent u bereid het rampenplan in werking te zetten om zowel de volksgezondheid als de natuur te behoeden voor verdere gevolgen? Zo nee, waarom niet?

1) NOS, 2 januari 2019, "270 containers overboord geslagen bij Wadden, sommige met giftige stof" ( https://nos.nl/artikel/2265891-270-containers-overboord-geslagen-bij-wadden-sommige-met-giftige-stof.html )

2) Nu.nl, 4 januari 2019, "Strafrechtelijk onderzoek naar rederij aangespoelde containers Wadden"( https://www.nu.nl/binnenland/5664740/strafrechtelijk-onderzoek-naar-rederij-aangespoelde-containers-wadden.html?redirect=1 )

3) NOS.nl, 4 januari 2019, "Gemiddeld vallen 150 zeecontainers per jaar in de Waddenzee" ( https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2266193-gemiddeld-vallen-150-zeecontainers-per-jaar-in-de-waddenzee.html )

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Von Martles (CDA), ingezonden 7 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00066), De Groot, Schonis (beiden D66), Bromet en Kröger (beiden GroenLinks), ingezonden 7 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00069).


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen