Het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost’

Publicatiedatum:
8 November 2018
2018Z20450

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link

Fleur Agema PVV
Indiener


2018Z20450

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost’. (ingezonden 8 november 2018)

1

Kent u de berichtgeving op de website van maxvandaag.nl over de verwikkelingen in een verzorgingshuis in Tuindorp-Oost in Utrecht? 1) Wat is uw reactie daarop?

2

Klopt het dat falende managers de diepe crisis bij Careyn veroorzaakten? Zo nee, wat is dan de oorzaak?

U heeft de Kamer toch beloofd de “carrousel van disfunctionerende managers en bestuurders”3

te willen doorbreken? Zo ja, wat heeft u inmiddels ondernomen om dit te bereiken?

4

Klopt het dat 39 zeer oude bewoners waarvan drie 100-plussers in anderhalf jaar tijd werden gedwongen twee keer te verhuizen? Was dit in uw ogen noodzakelijk? Deelt u de mening dat er een oplossing moet komen voor deze laatste kleine groep hoogbejaarden zodat zij blijvende goede huisvesting krijgen?

5

Het ziekteverzuim bij Careyn ligt tussen 20 en 25% en staat in schril contrast met het landelijk gemiddelde van 6%. Hoe gaat u bewerkstelligen dat deze enorme aantallen weer in de pas met het landelijk gemiddelde gaan lopen?

6

Het klopt toch dat een van uw ambities in uw actieplan “Werken in de Zorg” is om het ziekteverzuim in de zorg terug te dringen van 6% naar het landelijke gemiddelde en dat dit landelijk 6.000 extra zorgmedewerkers moet opleveren? Ziet u aan de hand van deze casus in dat dit een irreële ambitie is omdat het werken in de zorg per definitie fysiek zwaarder is dan gemiddeld en organisaties in een dusdanige chaos kunnen verkeren dat het ziekteverzuim kan oplopen naar 20-25%?

7

Hoe is de financiële situatie van Careyn?

1) https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/familie-relatie/managers-careyn-oorzaak-diepe-crisis-tuindorp-oost/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Slootweg (CDA), ingezonden 5 november 2018 (vraagnummer 2018Z20020).


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen