Het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”

Publicatiedatum:
7 November 2017
2017Z14833

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z14833 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”

(ingezonden 7 november 2017)


1

Bent u bekend met het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”? 1)
2

Klopt het dat EU-lidstaten verschillende berekeningsmethoden hanteren voor het bepalen van de methaanuitstoot van in dit geval melkkoeien? Zo ja, wat vindt u hiervan?
3

Komen de verschillende berekeningsmethoden alleen voor bij de berekening van de methaanuitstoot of is dit ook het geval bij andere broeikasgassen?
4

Kunt u uitleggen waarom Nederland een hogere methaanuitstoot hanteert terwijl de Europese Commissie de Nederlandse melkkoe typeert als ‘een van de beste meisjes van de klas’?
5

Welke invloed heeft het hanteren van verschillende berekeningsmethoden voor een eerlijk speelveld in Europa (immers de lidstaten die een te lage uitstoot hanteren, hebben een lagere opgave)? Kunt u een uitgebreide toelichting geven? Kunt u hier ook ingaan op de efficiëntie van de koe in relatie tot de methaanuitstoot?
6

Welke stappen zijn er gezet om de verschillende berekeningsmethoden gelijk te trekken? Indien er geen stappen zijn gezet, waarom niet?
7

Deelt u de mening dat de aanpak van broeikasgassen in Europa alleen maar effectief kan zijn als in heel Europa dezelfde berekeningsmethode gehanteerd wordt? Zo nee, waarom niet?
8

Welke berekeningsmethode hanteert Nederland bij de berekening van en de communicatie over de methaanuitstoot in de melkveehouderij?
9

Deelt u de mening dat de huidige manier van meten (het hanteren van verschillende berekeningsmethoden) een te lage of een te hoge opgave aan de sector oplegt?
10

Wat vindt u ervan dat de meeste lidstaten de methaanuitstoot lager inschatten dan de Europese Commissie?
11

Welke stappen gaat u zetten om een gelijke berekeningsmethode te hanteren voor alle lidstaten?
12

Bent u bereid om tot het moment van gelijke berekeningsmethode de Europese benadering te kiezen?
1) https://www.v-focus.nl/2017/11/stoot-nederlandse-melkkoe-meeste-of-minste-methaan-uitbinnen-europa/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen