Kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

Publicatiedatum:
28 September 2018
2018Z17148

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2018Z17148

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie (Ingezonden 28 september 2018)

1

Wat zijn de totale kosten van alle klimaat- en energie-gerelateerde maatregelen - inclusief maar niet beperkt tot subsidies, belastingkortingen, overheidsprojecten, onderzoek en ontwikkelingssubsidies, staatsgaranties voor financieringen, kosten voor de belastingbetaler verbandhoudende met staatsdeelnemingen (zoals in TenneT) en personele kosten voor overheden - die het kabinet dit jaar heeft genomen? Hoeveel is er nog begroot voor de rest van 2018? Kunt u dit in een overzicht aan de Kamer doen toekomen?

2

Hoeveel heeft het kabinet begroot voor alle maatregelen zoals bedoeld in vraag 1 voor de rest van de kabinetsperiode? Kunt u dit uitsplitsen per jaar (2019, 2020 en 2021)?

3

Hoeveel mensen en hoeveel fulltime-equivalent (fte) zijn binnen uw ministerie en binnen andere delen van de overheid - zowel op rijksniveau als op overige niveaus - werkzaam aan projecten verbandhoudende met de energietransitie? Hoeveel externen en hoeveel consultants worden hiervoor ingehuurd? En wat zijn de kosten hiervan per jaar?

4

Hoeveel betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden extra als gevolg van deze maatregelen, uitgesplitst in kosten per jaar, voor de jaren 2019 tot en met 2030?

5

Hoeveel graden minder globale opwarming denkt u te kunnen bewerkstelligen aan het eind van uw regeerperiode door middel van deze maatregelen?

6

Hoeveel denkt u het globale CO2 gehalte (in ppm) te hebben beïnvloed aan het eind van uw regeerperiode als gevolg van deze maatregelen?

7

Hoeveel denkt u vanuit Nederland aan globale temperatuurdaling te gaan bijdragen als landen als China, India, de Verenigde Staten, Rusland, Iran en Turkije daar niet aan mee doen, aangezien het Nederlandse landoppervlakte slechts 0,008% van het wereldoppervlakte bedraagt en de Nederlandse bevolking niet meer dan 0,22% van de wereldbevolking uitmaakt?

8

Hoeveel honderden miljarden euro’s is het u waard om deze doelstellingen te bereiken?

9

Hoeveel kosten vindt u dat er maximaal per huishouden (cumulatief over de periode 2019-2030) gevergd kan worden om uw doelstellingen te realiseren?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen