Het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’

Publicatiedatum:
25 September 2018
2018Z16723

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Menno Snel D66
Gericht


2018Z16723

Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’ (ingezonden 25 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Ministerie dendert door met vliegtaks’? 1)

2

Kunt u reageren op dit bericht? Hoe verhoudt dit artikel zich tot het ‘driesporenkabinet’ uit het regeerakkoord, waarbij allereerst ingezet wordt op een Europese aanpak?

3

Welke inspanningen heeft u binnen de Europese Unie (EU) geleverd om tot een Europese aanpak op vliegbelasting te komen? Hoe verlopen de gesprekken in Europees verband en bilateraal? Kan uitgebreid worden ingegaan op de laatste stand van zaken?

4

In welke overleggen hebben u of andere bewindspersonen reeds de vliegtaks besproken? Wordt de vliegtaks ook regelmatig geagendeerd in internationaal overleg van de voor infrastructuur verantwoordelijke bewindspersonen, zo ja, wanneer dan? Zo nee, waarom niet?

5

Welke landen hebben positief gereageerd? Hoe verloopt het opvolgen van die positieve reactie?

6

Welke plannen maakt de u om in gezamenlijk verband met de positief gestemde landen een vliegtaks op te zetten?

7

Hoe verloopt het proces rond het opzetten van een belasting op vervuilende vliegtuigen? Kan uitgebreid op deze stand van zaken worden ingegaan?

8

Hoe voorkomt u dat de aandacht op een nationale vliegtaks afleidt van de aandacht die ingezet zou kunnen worden om te komen tot een duurzame internationale oplossing?

9

Bent u het ermee eens dat een internationale oplossing bij een belangrijk vraagstuk als het duurzame vluchtvervoer te verkiezen is?

10

Hoe wordt de luchtvaartsector, waar direct en indirect meer dan 300.000 banen mee zijn gemoeid, betrokken bij het overleg omtrent de vliegbelasting? Kunt u de Kamer meenemen in het proces van overleg en de Kamer inlichten over de rol die u daarbij toedicht aan de

vliegtuigsector? Zijn er reeds slimme invullingen besproken met de sector?

11

Heeft de sector zelf alternatieven aangedragen? Zo ja, welke?

12

Hoe voorkomt u het, hoogstwaarschijnlijk onterechte, beeld dat leeft bij de sector dat er slechts gericht wordt op het ‘derde spoor’ uit het regeerakkoord, te weten een nationale vliegtaks, ten koste van het eerste en het tweede spoor?

13

Hoe wordt het dubbelen van belastingen en het uit de markt prijzen van Nederland, waarvan uiteindelijk alleen de Nederlander de negatieve consequenties voelt, voorkomen?

1) https://www.telegraaf.nl/financieel/2590172/ministerie-dendert-door-met-vliegtaks


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen