Het bericht ‘Militairen mishandeld bij ontgroeningsritueel’

Publicatiedatum:
3 November 2017
2017Z14689

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z14689 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Militairen mishandeld bij ontgroeningsritueel’. (ingezonden 3 november 2017)1
Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Militairen mishandeld bij ontgroeningsritueel’ en ‘Wat gebeurde er in deze kazerne’? 1)

2
Heeft u eveneens kennisgenomen van de oproep van de militaire vakbond VBM die wil dat inwijdingsrituelen in de krijgsmacht worden afgeschaft? 2)

3
Welke concrete maatregelen zijn er allemaal genomen in reactie op de beschreven ontgroeningsrituelen op de kazerne Schaarsbergen?

4
Hoe beoordeelt u de wijze waarop de militaire leiding is omgegaan met de meldingen van militairen over de misstanden op de kazerne?

5
Zijn er naast de meldingen over de ontgroeningsrituelen op de kazerne in Schaarsbergen ook andere meldingen, bij deze of andere kazernes, over ontgroeningsrituelen bekend? Zo ja, hoe vaak was er de afgelopen vijf jaar sprake van dergelijke meldingen en wat is daar mee gedaan?

6
Bij welke instanties kunnen militairen, die slachtoffer zijn of waren van ontgroeningsrituelen, zich melden?

7
Heeft u contact opgenomen met het Openbaar Ministerie over hoe om te gaan met toekomstige onderzoeken?

8
Hoe onderhoudt Defensie contact met de betrokken militairen en op welke wijze worden zij ondersteund bij de verwerking van de gebeurtenissen?

9
Deelt u de mening van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) dat ontgroeningsrituelen moeten worden verboden. Zo nee, waarom niet?

10
Deelt u de mening dat er een onafhankelijk meldpunt moet komen waar defensiepersoneel misstanden kan melden?

11
Hoe beoordeelt u de berichten dat door militairen, ook op de kazernes en tijdens oefeningen, veelvuldig drugs wordt gebruikt?

12
Welke maatregelen worden genomen om drugsgebruik van militairen op kazernes en tijdens oefeningen tegen te gaan?

13
Deelt u de mening dat in het geval van een sterke groepsdruk of gesloten groepscultuur, zoals bij de politie, defensie of studentenverenigingen, bij melding van seksueel misbruik of andere strafbare feiten er eerder sprake zou moeten zijn van een ambtshalve strafrechtelijk onderzoek dan wel vervolging? Zo ja, waarom en moet het beleid van het Openbaar Ministerie daar op worden aangepast? Zo nee, waarom niet?

1) Volkskrant, 2 november 2017
2) https://nos.nl/artikel/2200911-vakbond-na-misbruikschandaal-defensie-stop-metontgroenen.html
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Bruins Slot (CDA), ingezonden 3 november 2017 (vraagnummer 2017Z14684)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen