Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over plastic als belangrijke bron van broeikasgas


Gekoppelde kamervragen

Plastic als belangrijke bron van broeikasgas (8 Augustus 2018)
Publicatiedatum:
7 September 2018
2018D43063

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele Link

Eric Wiebes VVD
Indiener


Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over plastic als belangrijke bron van broeikasgas (kenmerk 2018Z14559, ingezonden 8 augustus 2018).

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat


1

Kent u de resultaten van het onlangs gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat plastics die terechtkomen in de natuur en in oceanen een belangrijke bron van broeikasgassen vormen?

Antwoord

Ja.

2

Zijn er schattingen van de omvang van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door zwerfplastics in Nederland? Zo ja, welke schattingen zijn er? Zo nee, bent u bereid tot onderzoek en monitoring hiernaar?

Antwoord

Nee, er zijn voor zover bekend geen schattingen van de omvang van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door zwerfplastics, noch in Nederland, noch elders in de wereld. Het artikel waar de vragen op gebaseerd zijn meldt, op basis van eigen analyses, dat de hoeveelheid methaan die momenteel vrijkomt veroorzaakt door zwerfplastics niet significant is ten opzichte van de wereldwijde emissie. Gegeven de nog steeds stijgende plasticproductie en de hoeveelheden die daarvan in het milieu terecht komen zouden de emissies in de toekomst naar hun mening echter wel degelijk relevant kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. De Emissieregistratie van het RIVM zal het internationale onderzoek op dit terrein volgen en beoordelen of verder onderzoek en/of monitoring opportuun is.

3

Wordt in het klimaatbeleid al rekening gehouden met de uitstoot aan broeikasgassen door zwerfplastics? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u voornemens dit alsnog te doen?

Antwoord

Er wordt in het klimaatbeleid momenteel geen rekening gehouden met de uitstoot aan broeikasgassen door zwerfplastics omdat dit tot nu toe niet beschouwd is als relevante emissiebron met een substantiële emissie. Indien uit verder (internationaal) onderzoek blijkt dat dit wel het geval is, zullen we deze emissiebron bij het toekomstig klimaatbeleid betrekken.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen