Het bericht ‘Verzekeraars gooien deur dicht voor taxichauffeurs’ en het bericht ‘Van Lanschot loost arme en niet beleggende klanten’

Publicatiedatum:
4 July 2018
2018Z13273

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Verzekeraars gooien deur dicht voor taxichauffeurs» en het bericht «Van Lanschot loost arme en niet beleggende klanten» (ingezonden 4 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Verzekeraars gooien deur dicht voor taxichauffeurs»?1

Vraag 2

Heeft u meer berichten dat taxichauffeurs of andere ondernemers lastiger aan een verzekering komen?

Vraag 3

Wat is de reden dat sinds 1 januari slechts een enkele verzekeraar nog verzekeringen voor taxi’s verstrekt, en dan alleen onder strikte voorwaarden en tegen hoge premies? Wat is uw analyse van de marktstructuur van verzekeraars? Deelt u de zorgen van het Verbond van Verzekeraars over verzekerden die soms slechts de keuze hebben uit «anderhalve

verzekeraar»?

Vraag 4

Welke invloed hebben de Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II; ook Solvency II genoemd) en de standaardisering van verzekeringen op het accepteren van klanten? Zorgt dit ervoor dat verzekeraars «bijzondere klanten» vermijden omdat zij niet meer in het gebruikte systeem passen?

Vraag 5

Speelt dit probleem ook bij andere sectoren? Zijn er aanwijzingen dat dit probleem niet alleen voorkomt bij taxichauffeurs, maar bijvoorbeeld ook binnen de transport-, agro- en bouwsector?

Vraag 6

Welke rol speelt informatie-asymmetrie bij het weigeren van klanten of het verhogen van de premies? Welke rol kunnen sectoren hier zelf in spelen, bijvoorbeeld door het opzetten van een betrouwbaar (veiligheids)ratingssysteem?

Vraag 7

Hebben verzekeringsmaatschappijen onderlinge afspraken om ondernemers altijd te verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s? Zo nee, zouden die er moeten komen?

Vraag 8

Is hier een analogie met de zorgplicht in de bankensector? Kan hierbij ook ingegaan worden op de situatie bij Van Lanschot?2 Welke rol speelt het direct of feitelijk weigeren van klanten bij de verminderde concurrentie in de financiële sector?

Vraag 9

Deelt u de mening dat gezonde concurrentie tussen verzekeraars te allen tijde bevorderd moet worden, omdat hierdoor de klant de beste verzekeringsvoorwaarden krijgt voor de juiste prijs?

Ziet u mogelijkheden de concurrentie in de markt te stimuleren, zodat (bijzondere) klanten niet afhankelijk zijn van één of twee aanbieders van verzekeringen?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen