Het uitblijven van een besluit over de overgangsregeling voor mbo- en inservice verpleegkundigen

Publicatiedatum:
21 Juni 2018
2018Z12034

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link

Pia Dijkstra D66
Indiener


Vragen van de leden Bergkamp en PiaDijkstra (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het uitblijven van een besluit over de overgangsregeling voor mbo- en inservice verpleegkundigen (ingezonden 21 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Onderzoek: nog geen overgangsregeling mbo- en inservice-verpleegkundigen»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten welke partijen allemaal zijn geconsulteerd door de onderzoekers van Panteia?

Vraag 3

Kunt u toelichten welke informatie nog nodig is alvorens een besluit genomen kan worden over de overgangsregeling? Waarom is deze informatie niet naar boven gekomen in het onderzoek van Panteia?

Vraag 4

Waarom is besloten om een commissie van deskundigen in te stellen? Welke informatie kunnen zij achterhalen die niet uit het onderzoek van Panteia kon komen? Zijn er ook andere mogelijkheden om de benodigde informatie te vergaren, ander dan door een commissie? Wie nemen zitting in deze commissie van deskundigen en wie selecteert deze leden?

Vraag 5

Welke concrete opdracht krijgt de commissie mee? Op welke wijze gaat de commissie naar buiten treden wanneer zij een besluit hebben genomen? Wordt hun advies gebruikt in de verdere besluitvorming of is de uitkomst van hun onderzoek bepalend?

Vraag 6

Wanneer moet de opdracht aan de commissie zijn uitgevoerd en hoe wordt de Kamer hierover geïnformeerd? Komt de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen, die gepland staat voor 1 januari 2020, in het gevaar door de instelling van deze commissie? Levert de instelling van deze commissie mogelijk vertraging op voor de behandeling van het wetsvoorstel BIG II?

Vraag 7

Wanneer verwacht u een besluit te kunnen nemen over de nieuwe beroepsprofielen?

Vraag 8

Erkent u dat, gezien het feit dat de nieuwe beroepsprofielen al meerdere jaren op zich laten wachten, uitstel van het besluit over deze beroepsprofielen onwenselijk is? Hoe ziet u het besluit tot uitstel over de nieuwe beroepsprofielen in het licht van het actieprogramma Werken in de Zorg2 en het door V&VN uitgevoerde onderzoek3, specifiek met het oog op de krappe arbeidsmarkt en de ongewenste uitstroom van mensen? Erkent de Minister de urgentie van het arbeidsmarktvraagstuk en ziet u daarom ook in dat een verder uitstel van het besluit over de beroepsprofielen dus onwenselijk is?

Vraag 9

Blijft de situatie met de mbo- en inservice verpleegkundigen, in afwachting op het besluit van de commissie, zoals deze nu is?

Vraag 10

Kunt u bovenstaande vragen apart beantwoorden?


X Noot
2

Kamerstuk 29 282, nr. 303

X Noot
3

Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Berenschot November 2017


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen