Beleggingen van het pensioenfonds ABP

Publicatiedatum:
15 Mei 2018
2018Z08685

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk

Eric Wiebes
Gericht


2018Z08685

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken

en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beleggingen van

het pensioenfonds ABP (ingezonden 15 mei 2018).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving dat het ambtenarenpensioenfonds

ABP het afgelopen jaar 500 miljoen euro meer in fossiele brandstoffen

investeerde dan het jaar daarvoor? [1] Deelt u de mening dat dit niet alleen

strijdig is met de noodzaak van uitfasering van fossiele brandstoffen om de

klimaatdoelen te halen, maar ook zeer ongewenst is dat een pensioenfonds

voor de overheid investeert in bedrijven die grote schade aan milieu en

klimaat aanrichten?

Vraag 2

Hoe oordeelt u over het feit dat het ABP tegelijkertijd voor bijna 50 miljard

euro aan beleggingen bijdraagt aan duurzame ontwikkelingsdoelen? Deelt u

de mening dat dit eigenlijk de standaard zou moeten zijn? Kunt u dit

toelichten?[2]

Vraag 3

Wat is uw mening over het feit dat er wel degelijk in zowel binnen- als

buitenland pensioenfondsen zijn die zijn gestopt met fossiele beleggingen?

Deelt u de mening dat juist een overheidspensioenfonds zoals het ABP het

goede voorbeeld zou moeten geven en daar ook toe over zou moeten gaan?

Kunt u dit toelichten?

Vraag 4

Erkent u dat de overheid op deze wijze via zijn ambtenarenpensioenen de

gaswinning ondersteunt? Welke stappen gaat u als werkgever zetten om het

ABP er toe te bewegen beleggingen die schadelijk zijn voor mens, milieu en

klimaat, zoals de belegging in Shell, palmolie en kernenergie, af te stoten?

Vraag 5

Bent u bereid zowel bedrijven als pensioenfondsen te verplichten transparanter

te zijn over hun informatieverstrekking inzake duurzaamheid? Kunt u dit

toelichten?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen