Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verduurzaming van woningen


Gekoppelde kamervragen

De verduurzaming van woningen (19 April 2018)
Publicatiedatum:
15 Mei 2018
2018D28164

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk

Henk Nijboer
Gericht


2074

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van

Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties over de verduurzaming van woningen (ingezonden 19 april

2018).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

(ontvangen 15 mei 2018)

Vraag 1

Kent u het bericht dat bouwers de kantjes er vanaf lopen als het gaat om

duurzaamheidsdoelstellingen door slechts marginaal zonnepanelen te

plaatsen om net aan de energienormen te voldoen?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de houding van de bouwers om zo marginaal en suboptimaal

aan de minimale energienormen te voldoen?

Antwoord 2

Het Bouwbesluit 2012 stelt een energieprestatie-eis aan nieuwbouwwoningen

en de wijze waarop hieraan ten minste wordt voldaan is aan de aanvrager

van een bouwvergunning. Een bouwer moet vervolgens bouwen volgens de

verleende bouwvergunning. Ook moet een bouwer zich houden aan wat

privaatrechtelijk is overeengekomen met de opdrachtgever. Zolang een

bouwer zich houdt aan de bouwvergunning en de private overeenkomst,

voldoet de bouwer aan de wet en kan hem geen verwijt gemaakt worden. Dit

laat onverlet dat opdrachtgevers woningen kunnen laten bouwen die een

betere energieprestatie hebben en dat ik dat als Minister toejuich in het licht

van de energietransitie.

Vraag 3

Bent u bereid in gesprek te gaan met de branche en vergunningverleners, in

casu de gemeenten, over deze excuuspanelen? Bent u bereid hen te bewegen

tot effectievere benutting van dakoppervlakte voor de plaatsing van zonnepanelen

om de productie van duurzame energie naar een hoger plan te tillen?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan uw inzet?

Antwoord 3

Een gesprek met de branche en vergunningsverleners over de wijze waarop

men thans (onder de huidige regelgeving) omgaat met zonnepanelen, lijkt mij

niet zinvol in het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent energiezuinige

nieuwbouw. Zo werk ik aan eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (de

zogenaamde BENG-eisen, zie Kamerstukken 30 196, nr. 562) en bevorder ik

aardgasloze nieuwbouw (zie onder andere Kamerstukken 32 813, nr. 163). Met

name de BENG-eisen zullen er toe leiden dat zonnepanelen meer en beter

zullen worden toegepast.

Vraag 4

Bent u bereid de bouwregelgeving aan te passen om optimale benutting van

daken voor de productie zonne-energie te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Met de introductie van de in het antwoord op vraag 3 genoemde BENG-eisen

verwacht ik dat er meer gebruik zal worden gemaakt van benutting van daken

voor de productie van zonne-energie. Het is echter aan bouwende partijen

zelf om invulling aan te geven aan de wijze waarop aan de BENG-eisen kan

worden voldaan. Ik zal daarom geen specifieke eisen opnemen in de

bouwregelgeving.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen