De schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

Publicatiedatum:
25 April 2018
2018Z07848

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z07848
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol (ingezonden 25 april 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem»?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de conclusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat ook in 2030 rond Schiphol nog sprake zal zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide?2

Vraag 3
Hoe verhoudt deze conclusie zich tot uw inspanningen in het kader van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (NSL)?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een verdere groei van het aantal vluchten op Schiphol zeer onwenselijk is, gezien de effecten hiervan op de luchtkwaliteit? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 5
Deelt u de mening dat een groot deel van de effecten op milieu, gezondheid en het klimaat onvoldoende worden meegenomen in milieuefffectrapportages, zoals ook een grote groep wetenschappers, milieuorganisaties en juristen betoogt?3

Vraag 6
Hoe beoordeelt u dit in het licht van de Europese richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten?

Vraag 7
Hoe beoordeelt u de informatie in de milieueffectrapportage Lelystad in het licht van bovenstaande oproep en de genoemde richtlijn?

1 Noordhollands Dagblad, 20 april 2018 (https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/luchtkwaliteit-ijmond-en-schiphol-blijft-probleem)
2 RIVM-rapport Luchtkwaliteit Noord-Holland: Emissiebronnen en mogelijke maatregelen, 17 april 2018 (https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=5808b081-5207-4d7b-83a5-b6647394bfbb&type=pdf&disposition=inline)
3 Website Greenpeace, 19 april 2019 (http://www.greenpeace.nl/2018/Nieuwsoverzicht/Klimaat--Energie/Gezamenlijke-oproep-Kabinet-weeg-milieu-volledig-mee-in-uitbreidingsplannenluchtvaart/)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen