Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Van Helvert over de berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht

Publicatiedatum:
6 April 2018
2018D23595

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele Link


Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de leden Von Martels en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten , , dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht.

Vraag 1 Heeft u de berichten gelezen dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht?
Ja.

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe zich dit verhoudt tot hetgeen in het regeerakkoord ten aanzien van milieuzones is afgesproken?
Zoals ik eerder aan uw Kamer heb gemeld (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 5 april 2018), wil ik concrete afspraken maken over de harmonisatie van milieuzones met gemeenten, waaronder Arnhem en Maastricht, en de VNG.

Ik vind het van groot belang dat er één helder landelijk vastgesteld systeem komt, dat effectief stuurt op het reduceren van luchtverontreinigende stoffen en eenvoudig is voor de automobilist. Het blijft de bevoegdheid van de gemeente om te bepalen of en waar een milieuzone wordt ingevoerd en in hoeverre deze proportioneel is als maatregel om luchtkwaliteit te verbeteren.

Vraag 3 Deelt u de visie dat een wirwar van gemeentelijke milieuzones dreigt te ontstaan, nu Maastricht met een milieuvignet vervuilende auto’s wil weren?
Ik ben met gemeenten, waaronder Maastricht en Arnhem, in gesprek over harmonisatie van de milieuzone en de wijze van handhaving. Uitgangspunt daarbij is om te komen tot een eenduidig en herkenbaar systeem van milieuzones.

Vraag 4 Kunt u aangeven wanneer een landelijke indeling van categorieën van vervuilende auto’s te verwachten is en hoe die indeling in hoofdlijnen zal zijn?
Voor de zomer wil ik tot concrete afspraken komen. Ik wil hierbij gebruik maken van de kennis en ervaringen van onze buurlanden.

Vraag 5 Kunt u ook aangeven hoe en wanneer een uniforme bebording ingevoerd kan worden, zodat verwarring over de strekking van bebording bij gemeentelijke milieuzones tot het verleden gaat behoren?
Om de uniforme bebording te regelen, is een aanpassing van het RVV nodig. Het veranderen hiervan kost tijd. Ik verwacht dat dit uiterlijk 1 januari 2020 is geregeld. Ik wil afspraken met gemeenten maken hoe we de harmonisatie tot die tijd gezamenlijk kunnen vormgeven.

Vraag 6 Kunt u aangeven hoe de uitspraak van de minister-president dat het voornemen van de gemeente Arnhem om de milieuzone in te stellen niet verstandig is vanwege economische schade, kan worden geduid?

Vraag 7 Deelt u de uitspraken van de minister-president dat de milieuzone ten koste van de economie en banen gaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 en 7
De gemeente weegt bij de instelling van een milieuzone de verschillende belangen, zoals luchtkwaliteit, leefbaarheid en economische gevolgen tegen elkaar af.

Vraag 8 Bent u bereid om spoedig met de gemeenten in overleg te treden om de versnippering van de aanpak, kort voor de invoering van een landelijke werkwijze, te voorkomen?
Ja, ik wil voor de zomer concrete afspraken maken met gemeenten over de harmonisatie van milieuzones.

Vraag 9 Deelt u de visie dat het volstrekt onacceptabel zou zijn als buitenlandse automobilisten eventuele boetes niet zouden betalen?
Ja, het boeteregime zou voor iedereen gelijk moeten zijn.

Vraag 10 Bent u bereid met de betrokken gemeenten te bezien hoe de inning van buitenlandse boetes verbeterd kan worden aangezien het inningspercentage gemiddeld slechts circa 75% procent.
Ja, ik ben daartoe bereid.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer


Bronnenlijst
1 RTLNieuws, 6 maart 2018 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/oude-diesels-niet-meer-welkom-arnhem-krijgt-strengste-milieuzone
2 Volkskrant, 12 maart 2018 https://www.volkskrant.nl/economie/wirwar-van-gemeentelijke-milieuzones-groeit-automobilist-kan-maastricht-straks-alleen-nog-met-milieusticker-in~a4580433/
3 Omroep Gelderland, 12 maart 2018 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2308677/Rutte-strenge-milieuzone-Arnhem-niet-verstandig

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen