Het bericht ’Vieze’ auto parkeren fors duurder

Publicatiedatum:
29 Maart 2018
2018Z05693

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Erik Ziengs VVD
Indiener


2018Z05693 Vragen van de leden Ziengs (VVD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Vieze» auto parkeren fors duurder (ingezonden 29 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Vieze» auto parkeren fors duurder?1

Vraag 2
Kunt u een nadere toelichting geven op deze maatregel? Gaat het alleen om emissieloze auto’s of om (nog) een verdere differentiatie?

Vraag 3
Erkent u dat differentiatie van parkeertarieven kan leiden tot forse kostenverhogingen voor veel automobilisten? Zo nee, hoe moeten deze maatregelen dan gezien worden?

Vraag 4
Kunt u een toelichting geven op de beoogde effecten van deze maatregel?

Vraag 5
Kunt u uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan de categorisering en de eigen interpretatieruimte van gemeenten?

Vraag 6
Hoe gaat u zorgen voor een uniform beleid, zodat een lappendeken van maatregelen zoals bij de milieuzones voorkomen kan worden?

Vraag 7
Deelt u de mening dat een dergelijke maatregel alleen bedoeld kan zijn als stimulans voor schoner rijden en niet als straf voor het hebben van een oudere auto? Deelt u de mening dat hiermee vooral de mensen die zich een dure schone auto kunnen veroorloven extra worden bevoordeeld en de mensen met modale inkomens onevenredig worden benadeeld?

Vraag 8
Bent u bereid maatregelen te treffen om te zorgen dat de ruimte die aan gemeenten geboden wordt niet misbruikt kan worden om automobilisten te straffen voor het bezitten van een oudere auto? Hoe kunt u die waarborg in het voorstel inbouwen?

Vraag 9
Welke maatregelen kunt u nemen om te voorkomen dat ondernemers in binnensteden onevenredig hard getroffen worden?

1 Telegraaf, 27 maart 2018 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1841077/vieze-auto-parkeren-forsduurder)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen