Het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering’

Publicatiedatum:
12 Maart 2018
2018Z04274

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z04274 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering» (ingezonden 12 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat Nederlandse gemeenten meer kunnen doen om met extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat alle gemeenten direct dan wel indirect te maken (zullen) krijgen met de gevolgen van klimaatverandering2 , evenals de hoog oplopende maatschappelijke kosten die het met zich meebrengt wanneer die uitdagingen niet worden geadresseerd?3 Zo ja, kunt u aangeven wat de laatste inschattingen zijn van het risico en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat klimaatadaptatie voor gemeenten vooral een kans is om hun wijken, dorpen en steden mooier, slimmer en aangenamer te maken om in te wonen, werken en recreëren, aangezien veel maatregelen een prettig leefklimaat in een gemeente versterken, zoals groene daken, meer groen in de wijk, de aanleg van nieuwe natuurgebieden om wateroverloop te managen (klimaatbuffers) etc. en aangezien veel maatregelen ook daadwerkelijk kunnen lonen voor particulieren en ondernemers?

Vraag 5
Deelt u de mening dat om deze kansen in kaart te brengen het cruciaal is dat gemeenten allemaal een klimaatstresstest doen, zoals die is voorgeschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Klopt het dat tijdens het laatste Deltacongres bleek dat de stresstest nog niet breed bekend is, en dat uit de cijfers inderdaad blijkt dat eind 2017 pas de helft van de gemeentes bezig was met «een vorm van» een klimaatstresstest?4 Zo nee, waarom niet? Hoeveel gemeentes hebben inmiddels een klimaatstresstest gedaan, uitgesplitst naar de kwetsbaarheidsscan en de daadwerkelijke klimaatstresstest?

Vraag 7
Bent u bereid om gemeenten die nog geen klimaatstresstest hebben gedaan verder aan te sporen om dit alsnog te doen, aangezien dit een eerste stap is richting een groenere, fijnere en meer leefbare wijk, dorp of stad? Zo ja, welke actie gaat u daarop nemen en op welke termijn, en is een verplichting iets waar u aan denkt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Wat is de stand van zaken van de standaardisatie van en de handreiking voor de klimaatstresstest, zodat gemeenten sneller en beter van elkaar kunnen leren en er geen enkele gemeente meer kan zijn die niet weet hoe om te gaan met klimaatadaptatie?

Vraag 9
Wat is de stand van zaken van (het onderzoek naar) de inzet van financiële instrumenten die kunnen bijdragen aan bewustwording en aan het vinden van mooie oplossingen die lonen voor particulieren en ondernemers? In hoeverre helpen de vrijgekomen middelen uit het interbestuurlijk programma hierbij?

Vraag 10
Hoe gaat u ervoor zorgen dat kennisinstellingen volop betrokken kunnen worden bij de totstandkoming en toepassing van klimaatstresstesten, zodat deze instellingen ook actief hun kennis kunnen aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een living lab en goede monitoring?

Vraag 11
Deelt u de mening dat het verstandig is om nationale uitdagingen met betrekking tot klimaatadaptatie een integraal onderdeel te laten vormen van de Nationale Omgevingsvisie, en dat het in de rede ligt dat een klimaatstresstest vooraf zou moeten gaan aan het opstellen van omgevingsvisies?

1 NPO Radio 1 (Spraakmakers), 27 februari 2018 (https://www.nporadio1.nl/achtergrond/8401- gemeentes-zouden-zich-beter-moeten-voorbereiden-op-klimaatverandering).
2 De Deltacommissaris zegt hier immers over: «Vorig jaar werd Noord-Limburg door zware regenval getroffen, dit jaar Twente en delen van de Randstad. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder. Clusterbuien kunnen langdurig boven een bepaalde plek blijven hangen en veel waterschade veroorzaken. Dat kan overal gebeuren.» Binnenlands Bestuur, 22 september 2017 (http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/elke-gemeente-een-eigendeltacommissaris.9571879.lynkx).
3 Deze kunnen in 2050 zijn opgelopen tot 71 miljard euro, volgens de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Binnenlands Bestuur, 20 maart 2017 (http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/schultz-pleit-voor-200-miljoen-extra-voor.9560292.lynkx).
4 Deltanieuws nr. 6, 8 december 2017 (https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2017/interview-stresstest/).

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen