Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending van Nieuwsuur over illegale hondenhandelDe uitzending van Nieuwsuur over illegale hondenhandel

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12315

2020Z12315

(ingezonden 26 juni 2020)

Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitzending van Nieuwsuur over illegale hondenhandel

 1. Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur van 25 juni jl. over de illegale handel in honden en puppy’s? 1)
 2. Op welke wijze hebt u tot dusver uitvoering gegeven aan de eerdere motie-Weverling (Kamerstuk 28286, nr. 1084) om in overleg te treden met probleemlanden over het verbeteren van de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden en het inzichtelijk maken van malafide import- en exportstromen? Met welke landen en wanneer heeft u tot dusver gesproken?
 3. Wat is de stand van zaken van de verbetering van het identificatie- en registratiesysteem van honden, waarvan u in antwoord op eerdere vragen aangaf ermee bezig te zijn? Welke concrete verbeteringen in dit systeem zijn inmiddels gerealiseerd? 2)
 4. Welke doelstellingen of termijnen zijn gesteld voor wat betreft de sluitende chiplogistiek en de registratie?
 5. Hoeveel honden zijn er in het afgelopen jaar en in de jaren daarvoor vanuit het buitenland geïmporteerd naar Nederland? Kunt u aangeven hoeveel honden in dierenasiels geïmporteerd zijn uit het buitenland?
 6. Hoe vaak is in het afgelopen jaar geconstateerd dat honden op illegale wijze, dus buiten de voorgeschreven procedures om, geïmporteerd werden of dat dit geprobeerd is? Hoe vaak is in het afgelopen jaar geconstateerd dat bij de import van honden gebruikgemaakt is van valse registratiepapieren?
 7. Bent u bekend met signalen dat dierenartsen bedreigd of beïnvloed worden door malafide hondenhandelaren om signalen over malafide handel of dierenmishandeling niet naar buiten te brengen?
 8. Kunt u door middel van een overzicht per jaar over de afgelopen vijf jaar aangeven hoeveel gevallen van illegale hondenhandel in de afgelopen jaren aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn gemeld? Kunt u vervolgens aangeven wat de aard van de meldingen is en wat er met de verschillende meldingen is gebeurd qua opvolging, zoals onderzoek of inspectie? Bij hoeveel meldingen is er geen opvolging gegeven? Wat is de reden dat er geen opvolging is gegeven? Hoeveel meldingen zijn uiteindelijk afgehandeld en hoeveel meldingen hebben tot strafrechtelijke vervolging geleid?
 9. Herkent u de signalen dat de NVWA na veel meldingen van illegale hondenhandel helemaal geen actie onderneemt? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit komt?
 10. Hoeveel inspecties van de NVWA hebben er in 2019 plaatsgevonden? Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat tijdens veel inspecties van de NVWA geen tekortkomingen geconstateerd worden, terwijl de problematiek in dierenasiels, meldingen en verhalen van kopers van illegaal geïmporteerde honden erop duiden dat illegale hondenhandel wel degelijk een groot probleem is in Nederland?
 11. Kunt u aangeven hoe de extra capaciteit die de NVWA dit jaar, conform uw beantwoording van eerdere vragen, heeft vrijgemaakt om de handhaving op illegale hondenhandel te intensiveren, tot nu toe is ingezet? En kunt u aangeven op welke wijze de door u in de eerder over dit onderwerp gestelde vragen genoemde voorlichting tot dusver gematerialiseerd is? 3)

1) Nieuwsuur, uitzending 25 juni 2020 (https://www.npostart.nl/nieuwsuur/VPWON_1246712)

2) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 1039, p. 1

3) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 1039, p. 3

Indiener

Arne Weverling (VVD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


descriptionAccess ( 15794 )

Publicatiedatum
26 Juni 2020Gerelateerd

De uitzending van Nieuwsuur over illegale hondenhandel

De malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland

Hondenhandel

Het falend terugkeerbeleid

De arrestatie in een zaak van illegale hondenhandel

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl