Tweedemonitor / Kamervraag / De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12311

2020Z12311

(ingezonden 26 juni 2020)

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.

Vraag 1

Bent u bekend met de huidige, tijdelijke verdieping van de vaargeul Boontjes bij Kornwerderzand die als test momenteel op 3.80m onder NAP-niveau wordt gehouden? [1] 

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat deze tijdelijke verdieping van de Boontjes fors meer baggerinspanning vergt dan voorspeld, en dat hier vorig jaar 300.000 m3 voor was gebaggerd terwijl er maar 32.000 m3 per jaar aan baggerinspanning was verwacht? Wat vindt u hiervan?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat deze extra baggerinspanning veroorzaakt zou kunnen worden door natuurlijke verondieping van dit onderdeel van de Waddenzee, en begrijpt u dat dit proces kan leiden tot structureel en significant hogere baggerinspanning dan in eerste instantie werd voorspeld?

Vraag 4

Bent u daarnaast bekend met het feit dat er vanuit Harlingen de wens is neergelegd om deze vaargeul nog verder te verdiepen tot 4.70m onder NAP-niveau?

Vraag 5

Bent u bekend met zowel de financiële gevolgen van extra baggerinspanning, als de gevolgen die deze praktijken hebben op het bodemleven in de Waddenzee? En erkent u dat het vanuit milieu- en financiële overwegingen onwenselijk is om deze vaargeul nog meer te verdiepen? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

Vraag 6

Deelt u de zorgen dat een verdere verdieping van deze vaargeul zou kunnen leiden tot een soortgelijke situatie als bij de vaargeul Holwerd-Ameland waar de vaargeul blijft dichtslibben ondanks extra baggerinspanning? Zo nee, kunt u verklaren waarom niet? Zo ja, welke maatregelen zult u treffen om een dergelijke situatie te voorkomen?

Vraag 7

Bent u bereid een studie te laten uitvoeren naar de lange termijn ontwikkelingen in dit deel van de Waddenzee en de consequenties daarvan voor de bereikbaarheid van de sluis (inclusief en exclusief verdieping van de sluis)? Zo nee, kunt u verklaren waarom niet? Zo ja, bent u bereid om dit te combineren met een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar de kosten en opbrengsten van een verruimde sluis en het op diepte houden van de aansluitende vaargeulen in de Waddenzee en het IJsselmeer?

[1] Website van Rijkswaterstaat over de Afsluitdijk, 7 november 2019, Verruiming sluis Kornwerderzand, beschikbaar via: https://deafsluitdijk.nl/nieuws/verruiming-sluis-kornwerderzand/

Indiener

Laura Bromet (GL)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 15797 )

Publicatiedatum
26 Juni 2020Gerelateerd

De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

Files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand

De aanbesteding van de Afsluitdijk

Stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Het toenemen van de wachttijden voor levensreddende middelen

Het bericht ‘Sluis in Lith dicht door achterstallig onderhoud zeggen schippers die nu moeten omvaren’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl