Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht 'Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel'Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht 'Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel'

Keywords:
Zaaknummer: 2020D19613

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Schonis (D66) over het bericht 'Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel', van 17 april 2020.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel 'Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel', waarin wordt beschreven dat met de aanleg van een hyperloopverbinding de reistijd tussen Amsterdam en Brussel tot minder dan een half uur verkort kan worden?[1]

Antwoord 1

Ja. 


Vraag 2

Ziet ook u kansen om op termijn een hyperloopverbinding tussen Amsterdam en Brussel te realiseren? Zo ja, kunt uiteenzetten hoe snel zo'n verbinding gerealiseerd kan worden op basis van het onderzoek uitgevoerd door de provincie Noord-Holland?

Antwoord 2
Nee, niet op korte of middellange termijn. Er liggen al verschillende verbindingen zoals de HSL-Zuid en er moet nog veel ontwikkeld worden voordat de eerste persoon met de hyperloop kan reizen. Zie voor verdere toelichting ook het antwoord op vraag 3.


Vraag 3
Kunt u toelichten hoe het staat met het opzetten van de hyperlooptestbaan in de provincie Groningen?

Antwoord 3
Zoals u weet heeft in 2017 de toenmalige minister een onderzoek naar hyperloop laten doen door TNO en dit aan uw Kamer gezonden. Sindsdien heb ik steeds het standpunt ingenomen dat een investering in de verdere ontwikkeling van een hyperloop-concept grotendeels door private partijen gedaan zou moeten worden. Samenwerking tussen internationale hyperlooppartijen onderling en bijvoorbeeld potentieel leveranciers en aannemers kan daarbij ook bijdragen. Het gaat om grote investeringen waarbij interoperabiliteit vanaf de start belangrijk is. Een hyperloop werkt alleen wanneer er in Europa hetzelfde systeem gebruikt wordt. Wij hebben ons als Nederland daarom ook hard gemaakt voor standaardisering- en certificeringscomités op EU-niveau. Die zijn er mede door onze inspanning gekomen. 

Ambtelijk zijn er sindsdien door IenW en EZK gezamenlijk twee overleggen met mogelijke partners en investeerders in een hyperloop-ecosysteem gehouden. Tot dusverre heeft dat nog niet geleid tot voldoende commitment om ook een bijdrage vanuit het Rijk te rechtvaardigen. Insteek is om na een nieuwe ronde van gesprekken over mogelijkheden en omvang van private investeringen in een ecosysteem rond een testtraject in Groningen in de komende maanden te bezien of dit die situatie verandert. 

Vraag 4
Bent u het ermee eens dat de hyperloop op termijn een goed alternatief voor korte afstandsvluchten in Europa kan bieden? Zo ja, ziet u mogelijkheden om een tijdpad te geven voor het aanleggen van een hyperloopverbinding van Amsterdam naar andere Europese steden?

Antwoord 4
Het is prematuur om daarover uitspraken te doen. Hyperloop lijkt een aantrekkelijk systeem, ook met het oog op reductie van CO2 en de verduurzaming van lange afstand transport, maar is nog verre van realiteit.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen – Wijbenga[1]Nu.nl, 9 april 2020 (https://www.nu.nl/binnenland/6043838/onderzoek-met-hyperloop-binnen-half-uur-van-amsterdam-naarbrussel.html)


Gerelateerd

Het bericht ‘Onderzoek: Met hyperloop binnen half uur van Amsterdam naar Brussel’

Het bericht 'Amsterdam moet belofte inlossen: hoeveel uur is ‘een schoon huis’?'

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Het Zweedse rapport ‘Nattågstrafik till Europa’ en 2 deel rapporten met betrekking tot Europese nachttreinen

De snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn

De eerste cijfers m.b.t. snorfietsen op de rijbaan in Amsterdam

Het bericht ‘Dik half jaar wachten voor plaatsen snellader geen uitzondering’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl