Tweedemonitor / Kamervraag / De besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenlandDe besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21600

2019Z21600Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland. (ingezonden 8 november 2019)

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht in de Groene Amsterdammer '‘Vakantie’ in Kenia’? 1)

2. Vindt u het ook afschuwelijk dat Nederlandse kinderen in het buitenland genitaal worden verminkt?

3. Bent u van deze praktijk op de hoogte? Zo ja, zijn er cijfers bekend van het aantal meisjes dat (vermoedelijk) in het buitenland genitaal is verminkt?

4. Deelt u de mening dat alles moet worden gedaan om jonge meisjes te beschermen tegen genitale verminking?

5. Welke maatregelen heeft u in de afgelopen jaren genomen om dit aan te pakken? Wat zijn hiervan de uitkomsten?

6. Bent u bereid om extra maatregelen te nemen om genitale verminking van jonge meisjes te voorkomen? Zo ja, welke?

7. Herkent u het beeld dat professionals in de zorg huiverig zijn om verdenkingen van genitale verminking te melden en aangifte te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Herkent u het beeld dat na verdenkingen van besnijdenis te weinig wordt overgegaan tot onderzoek en vervolging? Kunt u uw antwoord toelichten?

9. Bent u bereid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat zorgprofessionals beter toegerust zijn om besnijdenis bij jonge meisjes te herkennen?

10. Bent u bereid om zorgprofessionals aan te sporen om actiever melding te maken wanneer zij gevallen van genitale verminking bij meisjes tegenkomen?

11. Bent u bereid om na te gaan of er na een verdenking van genitale verminking inderdaad niet wordt overgegaan tot onderzoek en vervolging?

12. Welke stappen zijn het afgelopen jaar naar aanleiding van een melding van verdenking van genitale verminking ondernomen?

13. Bent u bereid om meisjes die zijn besneden actiever op te sporen zodat zij tijdig de juiste zorg ontvangen die zij nodig hebben?

14. Is er over de vermoedens van de besnijdenis van meisjes contact geweest met de Keniaanse overheid? Zo ja, wat is hierover besproken? Zo nee, waarom niet?

15. Bent u bereid om het probleem in een gesprek met uw Keniaanse ambtsgenoot aan de orde te stellen?

1) De Groene Amsterdammer, 6 november 2019, '‘Vakantie’ in Kenia' (https://www.groene.nl/artikel/vakantie-in-kenia)


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

De omvang en aanpak van seksuele intimidatie en geweld jegens meisjes en vrouwen in Amsterdam.

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl