Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Honingcowboys die de wilde bij bedreigen in de Biesbosch'Het bericht 'Honingcowboys die de wilde bij bedreigen in de Biesbosch'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15628

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch» (ingezonden 12 augustus 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten hoe het kan dat er net buiten de grenzen van de Biesbosch ongehinderd honderden (ongeregistreerde) bijenkasten staan?

Vraag 3

Kunt u toelichten welke risico’s dit oplevert voor wilde bijensoorten, waarvan in Nederland meer dan de helft op de Rode Lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten staat?2

Vraag 4

Zijn er meer natuurgebieden bekend waar dergelijke problemen spelen? Zo ja, om welke natuurgebieden gaat het? Zo nee, waarom bent u hiervan niet op de hoogte?

Vraag 5

Kunt u de opmerking van de boswachter dat er «totaal geen regulering is» duiden in het kader van uw wettelijke verplichting het behoud en herstel van de Nederlandse natuur te bevorderen en de door u onderschreven doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie om in 2030 weer populaties van bijen (en andere bestuivers) te hebben die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen?3

Vraag 6

Kunt u uitleggen waarom het huidige vergunnings- en handhavingssysteem, binnen en buiten de grenzen van de Biesbosch, kennelijk niet werkt?

Vraag 7

Maakt u zich zorgen over de verdringing van kwetsbare wilde bijensoorten door de commerciële honingbij?

Vraag 8

Deelt u de mening dat deze verdringing ontwrichtend kan werken voor de natuur en natuurlijke ecosystemen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Deelt u de mening van de boswachter dat de situatie zo niet langer houdbaar is?

Vraag 10

Bent u bereid om in te grijpen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Bent u bereid in overleg met decentrale overheden, waaronder de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, beleid in te richten om het aantal bijenkasten in en om natuurgebieden drastisch te beperken en een effectief registratie- en handhavingssysteem op te zetten, om zo de wilde bijensoorten te beschermen?

Vraag 12

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?


Gerelateerd

Het bericht 'Honingcowboys die de wilde bij bedreigen in de Biesbosch'

Intimidatie van huurders door huisbazen

Een algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan

Het bericht ‘Boeren vrezen wilde zwijnen na besmetting’

Aanrijdingen met wild

Het bericht 'Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen'

De consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft

Het bericht dat Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl