Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Slootweg over subsidie voor een nazorgsysteemAntwoord op vragen van de leden Van den Berg en Slootweg over subsidie voor een nazorgsysteem

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49690

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van den Berg (CDA) over subsidie voor een nazorgsysteem (2019Z22615).

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

Bruno Bruins


Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van den Berg (CDA) over subsidie voor een nazorgsysteem.

(2019Z22615)

1.

Kent u de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)-stichting Hart4all? 1)

1

Ja.

2.

Bent u ervan op de hoogte dat Hart4all een nazorgsysteem faciliteert dat ervoor zorgt dat burgerhulpverleners na hun inzet bij een reanimatie of ernstig ongeval de mogelijkheid krijgen om in contact te komen met betrokkenen?

2

Ja.

3.

Kunt u zich voorstellen dat dit contact beide partijen kan helpen bij de verwerking, waardoor het ervoor kan zorgen dat de burgerhulpverlener ook een volgende keer weer de helpende hand wil bieden en niet kan uitvallen voor zijn of haar werk?

3

Burgerhulpverlening met behulp van AED’s is een waardevolle aanvulling op de acute zorg. Een inzet bij een reanimatie kan een indrukwekkende ervaring zijn voor een vrijwillige hulpverlener. Het is daarom van belang dat de mensen die deze hulp verlenen niet alleen goed zijn voorbereid maar ook na een inzet de benodigde nazorg krijgen.

4.

Klopt het dat u een soortgelijk nazorgsysteem subsidieert dat gebouwd wordt door HartslagNu?

4

VWS heeft naar aanleiding van het amendement De Lange [1] een subsidie verleend van €1 miljoen. Het amendement luidt als volgt:

“Door zorgprofessionals de ruimte te geven, kunnen innovatieve, kwalitatief hoogwaardige concepten ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de initiatieven Hartveilig wonen en HartslagNU. Dit zijn hulpsystemen waarbij inmiddels 100.000 vrijwillige burgerhulpverleners in heel Nederland snel ter plaatse kunnen zijn om iemand met een acute circulatiestilstand te reanimeren in aanvulling op ambulancezorg. Door opgeleide, geregistreerde burgerhulpverleners alvast te laten starten met snelle, slimme zorg is de kans op overleving na een acute circulatietoestand de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Daardoor kunnen per jaar duizenden levens worden gered. De systemen zijn inmiddels geheel geïntegreerd met de regionale meldkamerstructuur.

De indieners van dit amendement beogen de kwaliteit, toegankelijkheid en tijdigheid van acute zorg te bevorderen door de initiateven Hartveilig wonen en HartslagNU een stimuleringssubsidie toe te kennen, onder de voorwaarde dat beide systemen worden samengevoegd tot één landelijk dekkend netwerk dat werkt vanuit één applicatie. Daarnaast kan binnen deze structuur het toenemend aantal burgerhulpverleners worden ingezet voor de ondersteuning bij andere zorg gerelateerde calamiteiten en kan verdere innovatie plaatsvinden op het gebied van nazorg en ondersteuning van de burgerhulpverleners.”

Voorwaarde voor deze subsidie was dus niet alleen de samenvoeging van de bestaande alarmeringsnetwerken voor AED-alarmering in één systeem en applicatie. De subsidie op grond van het amendement is tevens bedoeld voor de ondersteuning bij andere zorg gerelateerde calamiteiten en voor verdere innovatie op het gebied van nazorg en ondersteuning van de burgerhulpverleners.

5.

Waarom subsidieert u een alternatief nazorgsysteem? Bent u soms ontevreden over het systeem van Hart4all? Zo ja, waarom?

5

De subsidie die VWS heeft verstrekt heeft als voorwaarde dat er één alarmeringsnetwerk wordt gerealiseerd. Dit is inmiddels het geval, alle Regionale Ambulancevoorzieningen maken gebruik van het alarmeringsnetwerk van HartslagNu. De subsidie was op grond van het amendement tevens bedoeld voor verdere innovatie op het gebied van nazorg. Het staat organisaties vrij om zelf te kiezen van welk nazorgsysteem zij gebruik maken.

6.

Waarom heeft u er niet voor gekozen om het bewezen systeem van Hart4All verder uit te rollen?

6

VWS heeft conform het amendement De Lange subsidie verleend voor uitvoering van het gehele amendement, te weten de samenvoeging van de alarmeringsnetwerken voor AED-burgerhulpverlening en de verdere innovatie op het gebied van nazorg. Stichting HartslagNu is opgericht om de taken die hiervoor nodig zijn uit voeren. HartslagNu heeft mij laten weten dat er meerdere malen overleg is geweest met Hart4all om te bezien of er ten aanzien van nazorg zou kunnen worden samengewerkt. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een oplossing. De voorkeur van HartslagNu gaat uit naar een nazorgmodule die volledig is gedigitaliseerd en conform de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensverwerking geïncorporeerd kan worden binnen het landelijke oproepsysteem voor burgervrijwilligers. Deze keuze is door HartslagNu gemaakt op basis van kwaliteitseisen en beheersbaarheid.

7.

Is HartslagNu een organisatie met of zonder winstoogmerk?

7

HartslagNu is een stichting zonder winstoogmerk.

8.

Wilt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?

8

Ja.

1) https://hart4all.nl/[1] Vergaderjaar 2015-2016, 34 300-XVI, nr. 140

Antwoord op

Subsidie voor een nazorgsysteem (20 November 2019)
Reactietijd: 14 dagen

Indiener

Bruno Bruins (VVD)


Gericht

Joba van den Berg (CDA)

Evert Jan Slootweg (CDA)


Access ( 12439 )

Publicatiedatum
4 December 2019Gerelateerd

Subsidie voor een nazorgsysteem

Kroondomein het Loo

Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

Een extra subsidie voor de extra bijstook van houtige biomassa

Het bericht 'Stichting tegen kindermishandeling gebruikte subsidie voor spirituele workshops'

Het bericht ‘Subsidie nachttrein verstoort de markt’

De subsidie aan de Koning voor het beheer van het Kroondomein

Het artikel ‘Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl