Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Ploumen over het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Ploumen over het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32389

3587

Vragen van de leden Kerstens en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen» (ingezonden 1 juli 2019).

Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 12 augustus 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 3405.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatu- res moeilijk te vervullen»?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2

Herkent en erkent u dat ziekenhuisvacatures moeilijk zijn te vervullen?

Antwoord 2

Ja. Een deel van de ziekenhuisvacatures is moeilijk te vervullen. Dit geldt met name voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch ondersteunend personeel (bijv. operatieassistenten) en bepaalde medisch specialisten (bijv. SEH-artsen). De ziekenhuissector is hierin overigens niet uniek. Veel andere branches binnen zorg en welzijn hebben te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Hierover heb ik u, samen met de Minister en Staatssecretaris van VWS, afgelopen voorjaar bericht2 met de monitor bij de voortgangsrappor- tage van het actieprogramma Werken in de Zorg.

Vraag 3

Hoe hoog zijn de uitstroomcijfers van ziekenhuizen? Vertonen deze een dalende of stijgende lijn?


1 https://www .skipr .nl/actueel/id38936-bijna-een-op-drie-ziekenhuisvacatures-is-moeilijk-te- vervullen.html

2 Kamerstuk 29 282, nr. 361

ISSN 0921 - 7398

ah-tk-20182019-3587

’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel 1


Antwoord 3

Bijgaande tabel laat zien dat zowel de instroom als de uitstroom van werknemers sinds 2016 is toegenomen. Bij instroom gaat het om personen die als werknemer instromen in de branches ziekenhuizen, umc’s en klinieken. Bij uitstroom gaat het om werknemers die de sector zorg en welzijn verlaten. Per saldo stromen er meer werknemers in dan er uitstromen, op het meest recente meetmoment (vierde kwartaal 2018) circa 1.900 personen.

Tabel: Mobiliteit werknemers algemene ziekenhuizen, umc’s en klinieken (meetmoment 4 e kwartaal)

2015

2016

2017

2018

Instroom

24.210

21.610

23.790

26.130

Uitstroom

20.660

20.000

21.060

24.210

Saldo

3.550

1.610

2.730

1.920

Bron: CBS

Vraag 4

Erkent u dat in een sector waarin sprake is van hoge uitstroomcijfers en moeilijk vervulbare vacatures goed werkgeverschap van groot belang is?

Antwoord 4

Goed werkgeverschap is – los van de arbeidsmarktsituatie – voor iedere organisatie en werknemer van groot belang. In het geval van personele schaarste wordt dit belang scherper gevoeld.

Vraag 5, 6, 7, 8

Erkent u dat het zorgen voor goede, (meer dan) concurrerende arbeidsvoor- waarden in een situatie als hiervoor geschetst eveneens van groot belang is? Wat vindt u ervan dat medewerkers van ziekenhuizen zich onlangs gedwon- gen hebben gevoeld een actietraject te starten, omdat zij de voorstellen van werkgevers om te komen tot een nieuwe cao als volstrekt onvoldoende beoordelen?

Erkent u dat een situatie waarin bijvoorbeeld een loonbod van werkgevers als volstrekt onvoldoende wordt beoordeeld nou niet bepaald behulpzaam is voor het gewenste (en noodzakelijke) imago van aantrekkelijke werkgever en bij het noodzakelijke «vasthouden» van medewerkers?

Bent u inmiddels wel bereid extra geld beschikbaar voor stevigere loonsver- hogingen voor medewerkers van ziekenhuizen en elders in de zorg, omdat dat helpt om medewerkers voor de sector te behouden?

Antwoord 5, 6, 7, 8

Bij goed werkgeverschap horen ook goede arbeidsvoorwaarden. Om een concurrerende salarisontwikkeling mogelijk te maken, stelt het Ministerie van VWS jaarlijks extra geld beschikbaar voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg. Voor 2019 gaat het om ongeveer € 1,7 miljard voor loonontwikke- ling. Het is aan sociale partners om gegeven deze ruimte goede afspraken te maken over aantrekkelijke cao’s. De inhoud van deze afspraken is aan sociale partners en daarom ga ik in mijn antwoord niet inhoudelijk in op de (voorstellen voor) de cao-afspraken.


Gerelateerd

Het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht ‘Leraren vinden moeilijk een woning op plekken waar werk is’

Het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’

Het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Het bericht ‘Seawatch3 alweer bijna bij Libië’

Het bericht dat het budget voor mediation in strafzaken bijna op is

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl