Geluidshinder van de A50 in Niftrik

Publicatiedatum:
20 februari 2018
2018Z02935

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Rob Jetten D66
Indiener


2018Z02935
Vragen van de leden Jetten en Sienot (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over geluidshinder van de A50 in Niftrik (ingezonden 20 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de situatie in Niftrik waar al jarenlang overlast wordt ervaren van verkeer op de A50 als gevolg van het toegepaste type asfalt en de voegconstructie met de brug naar Ravenstein?1 2 3

Vraag 2
Kunt u aangeven wat er feitelijk bekend is bij Rijkswaterstaat (RWS) over de verwachte geluidshinder per type asfalt?

Vraag 3
Kunt u aangeven wat er feitelijk bekend is bij RWS over de verwachte geluidshinder per type voegconstructie?

Vraag 4
Kunt u aangeven of de betreffende voegen voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (Rijkswaterstaat Technisch Document)?4

Vraag 5
Kunt u aangeven wat de berekende geluidshinder is voor het dorp Niftrik, zowel aan de oost- als westzijde van de A50?

Vraag 6
Wat zijn de overwegingen geweest om dit type voegconstructie aan te leggen bij de brug?

Vraag 7
Wat zijn de overwegingen geweest om bij de vernieuwing van het wegdek in 2012/2013 geen extra stil dubbellaags zeer open asfaltbeton aan te leggen op dit tracé, terwijl dit wel is toegepast bij andere tracés blijkens het recente notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport op 11 december 2017?

Vraag 8
Bent u bereid om de voegconstructie aan te passen, gezien het feit dat de installatie van de suskasten aan de onderzijde onvoldoende positief effect sorteert op het verminderen van de geluidshinder? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Deelt u de mening dat RWS primair verantwoordelijk is voor de geluidshinder van de A50 en dat de kosten voor geluiddempende maatregelen, zoals een geluidsscherm of -wal daarmee ook ten laste moeten komen van RWS? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de geluidsschermen op het betreffende tracé te verlengen en/of te verduurzamen?

Vraag 10
Bent u gezien de lange geschiedenis van dit dossier en de aanhoudende problematiek en overlast bereid om bij Niftrik een pilot uit te voeren met actuele geluidsmetingen in plaats van -berekeningen?


1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2743
2 https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140915/vvd-wijchen-wil-weer-aandacht-voorgeluidsoverlast-a50/
3 https://www.gelderlander.nl/wijchen/lawaai-blijft-voor-niftrik-en-hernen~aef37930/
4 https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/RTD1001_ROK1.4_april2017_tcm21–108741.pdf

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen