Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

Publicatiedatum:
29 Januari 2018
2018D02780

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele Link

Eric Wiebes VVD
Indiener


Beantwoording vragen over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu1 Bent u bekend met het bericht van de NOS waarin wordt aangegeven dat CO2‚ commercieel te hergebruiken is?
Ja dat bericht is mij bekend.

2 Klopt het dat er belemmeringen zijn op het gebied van wetgeving als het gaat om het hergebruiken van CO2?

3 Welke belemmeringen betreft dit precies en op welke wijze belemmeren zij het hergebruik van CO2?

4 Bent u voornemens deze belemmeringen aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?


Antwoord 2, 3 en 4
CO2 kan op veel verschillende manieren worden hergebruikt. In het geval van het hergebruik van CO2 in bouwmaterialen, zoals beschreven in het artikel waaraan gerefereerd wordt, zijn mij geen belemmeringen bekend. Bij de totstandkoming van het Klimaat- en Energieakkoord kunnen eventuele belemmeringen die ervaren worden bij CO2 hergebruik aan de orde komen, inclusief eventuele belemmeringen in de infrastructuur of de wetgeving. Daarnaast wijs ik graag op het programma ‘Ruimte in Regels’ van het Ministerie van EZK en het Ministerie van IenW. Dit programma zet zich samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat Leefomgeving in om innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk te maken. Dit doen ze door samen met ondernemers, beleid en uitvoering te zoeken naar meer ruimte in wet- en regelgeving.

5 Deelt u de mening dat het hergebruik van CO2‚ een goede manier is om de uitstoot ervan te reduceren?
In principe is hergebruik van CO2 een veelbelovende manier om de uitstoot ervan te reduceren en in te zetten voor nuttige doeleinden. Zo ben ik bijvoorbeeld enthousiast over het directe gebruik van CO2 in de Zuid-Hollandse glastuinbouw, aangevoerd vanuit de Rotterdamse haven. Naast toepassing in de glastuinbouw kan CO2 ook als grondstof worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals de productie van brandstoffen, plastics of chemicaliën. Het exacte reductiepotentieel van het hergebruik van CO2 is geheel afhankelijk van de uitgangssituatie, de bron van de CO2 en hoe lang de CO2 in het product blijft opgeslagen en dient per toepassing te worden bekeken.

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen