Het rapport “Human rights in windturbine supply chains” van ActionAid en SOMO

Publicatiedatum:
22 Januari 2018
2018Z00805

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Isabelle Diks GL
Indiener

Eric Wiebes VVD
Gericht

Sigrid Kaag D66
Gericht


2018Z00805 Vragen van de leden Van der Lee en Diks (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport “Human rights in windturbine supply chains” van ActionAid en SOMO. (ingezonden 22 januari 2018)

1
Bent u bekend met het rapport 'Human rights in windturbine supply chains' van ActionAid en SOMO? 1) Kunt u een reactie geven op het rapport?

2
Deelt u de conclusie van de auteurs dat in de Wet windenergie op zee noch in het huidige beleid voor het verlenen van vergunningen en subsidies voor windparken op zee criteria voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in toeleveringsketens bevatten?

3
Deelt u de mening van de auteurs dat de Nederlandse overheid zich met het onderschrijven van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen eraan heeft gecommitteerd om alle multinationale ondernemingen die opereren in en vanuit Nederland de richtlijnen in acht te laten nemen? Zo nee, waarom niet?

4
Bent u bekend met de in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights beschreven verantwoordelijkheid van overheden om respect voor mensenrechten te waarborgen wanneer overheden een contractuele relatie aangaan met bedrijven door middel van vergunningsprocessen?

5
Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid heeft om in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, aanvragers van windparkvergunningen en -subsidies gepaste zorgvuldigheid ofwel due diligence ten aanzien van mensenrechten uit te laten voeren in hun grondstoffenketens? Zo nee, waarom niet?

6
Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensenrechtenwaarborgen in windturbineketens mee worden genomen in toekomstige tenders en vergunningaanvragen voor windenergie en het nieuwe Nationale Klimaat- en Energieakkoord?

7
Bent u bereid het initiatief te nemen om binnen het lopende proces om tot een sectorakkoord te komen, of op een andere wijze, te komen tot bindende afspraken met de gehele energiesector, offshore-bouwbedrijven en windturbinefabrikanten over het identificeren, voorkomen, mitigeren en in kaart brengen van milieu- en mensenrechtenrisico's? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit initiatief vormgeven en op welk moment kunt u de Kamer informeren over de voortgang?

1) https://actionaid.nl/2018/01/18/human-rights-wind-turbine-supply-chains/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen