De voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings

Publicatiedatum:
27 December 2017
2017Z18944

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link

Menno Snel D66
Gericht


2017Z18944 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings (ingezonden 27 december 2017).Vraag 1
Worden bij het sluiten van belastingruling (APA’s en ATR’s) naast de «zekerheid vooraf» ook voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid (substance)? Zo ja, kunt u aangeven wat dat voor eisen kunnen zijn en of die standaard worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Hoe wordt er omgegaan met het niet nakomen van de gestelde voorwaarden, door bijvoorbeeld veranderde strategie van een bedrijf met een ruling?

Vraag 3
Blijft een ruling van kracht wanneer het bedrijf wordt overgenomen of fuseert en wordt de overnemende partij actief op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken?

Vraag 4
Blijven de voorwaarden die zijn overeengekomen onverkort van kracht, wanneer de partij die de ruling heeft verkregen wordt overgenomen of fuseert? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Zijn de Belastingdienst en het rulingteam voldoende bemand om toe te zien of bedrijven zich aan de afspraken houden, die zijn gemaakt bij het sluiten van een ruling?

Vraag 6
Komt het voor dat een bedrijf een behaald belastingvoordeel moet terugbetalen, omdat het de voorwaarden die aan de ruling ten grondslag liggen niet naleeft?

Vraag 7
Wordt met bedrijven onderhandeld over de hoogte van het terug te betalen bedrag? Zo nee, kunt u dit uitsluiten?

Vraag 8
Hoeveel rulings zijn in het (recente) verleden ingetrokken omdat een bedrijf zich niet (meer) hield aan de gestelde voorwaarden?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen