Het bericht ‘Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant wordt al vóór 2030 zout’

Publicatiedatum:
12 July 2019
2019Z15024

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z15024


Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant wordt al vóór 2030 zout’ (ingezonden 12 juli 2019)

1. Bent u bekend met het bericht ’Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant wordt al vóór 2030 zout’? 1)

2. Bent u bekend met de huidige ecologische status van het zoetwatergebied Volkerak-Zoommeer, dat op dit moment ecologisch floreert? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Heeft u met de landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties overleg gevoerd over de mogelijkheid van het versneld verzilten van het Volkerak-Zoommeer? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Deelt u de mening dat wanneer de huidige ecologische en economische waarde van het Volkerak-Zoommeer hoger is dan de verwachte waarde na de verzilting, het MIRT-project afgeblazen dient te worden (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Welke stappen neemt u om te waarborgen dat alle omwonenden en organisaties voldoende betrokken worden bij de besluitvorming over het al dan niet versneld verzilten van het Volkerak-Zoommeer? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Welke stappen neemt u om te waarborgen dat, wanneer al voor verzilten van het Volkerak-Zoommeer wordt gekozen, onder de streep meer waarde ontstaat dan de huidige zoete situatie? Kunt u uw antwoord toelichten?


1) https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/volkerak-zoommeer-op-de-grens-van-zeeland-en-brabant-wordt-al-voor-2030-zout~ab72033a/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen