Antwoord op vragen van het lid Peters over mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken

Publicatiedatum:
11 July 2019
2019D30742

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele Link


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters (CDA) over mannen

die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken

1

Kent u het bericht dat per jaar tientallen mannen die vluchten voor huiselijk geweld het contact met hun kinderen kwijtraken, doordat de kinderen toegewezen worden aan moeder en moeder vervolgens bepaalt of vader zijn kind mag zien?

Antwoord vraag 1

Ja.

2

Hoeveel mannen verblijven er per jaar in een mannenopvang vanwege huiselijk geweld? Hoe groot is het percentage mannen dat kinderen meeneemt naar de opvang?

3

Hoeveel vrouwen verblijven er per jaar in een vrouwenopvang vanwege huishoudelijk geweld? Hoe groot is het percentage vrouwen dat kinderen meeneemt naar de opvang?

Antwoord vraag 2 en 3

De meest recente cijfers over het gebruik van de vrouwenopvang zijn afkomstig van de Federatie Opvang en hebben betrekking op het jaar 2018 [1]. Daaruit blijkt dat in 2018 ruim 16.500 personen een beroep hebben gedaan op de opvang. Het gaat om zo’n 12.000 vrouwen, 200 mannen en 4.500 kinderen. Uit die cijfers blijkt niet hoeveel kinderen met hun moeder dan wel met hun vader in de opvang zaten. Ik heb van de Federatie Opvang begrepen dat het merendeel van de kinderen in de opvang met de moeder meekomt.

4

Herkent u het beeld dat vrouwen na een (v)echtscheiding over het algemeen meer bescherming lijken te genieten dan mannen en dat mannen hierdoor het contact met hun kinderen ongewild kunnen kwijtraken?

Antwoord vraag 4

Ik beschik niet over informatie die het beeld zoals verwoord in de vraag zonder meer kan bevestigen. Zowel mannen als vrouwen kunnen na een scheiding het contact met hun kinderen kwijtraken.Belemmeringen in het contact komen vaak voort uit conflicten tussen de ouders onderling. Dit mag echter geen reden zijn dat het kind het contact met de ouder kwijtraakt na een scheiding.

Uitgangspunt is dat kinderen hun beide ouders moeten kunnen blijven zien, ook na een scheiding. Met het Programma Scheiden zonder Schade dat de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid uitvoeren, samen met de VNG, zetten we ons in om de schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders zoveel als mogelijk te beperken.

5

Deelt u de mening dat kinderen recht hebben op contact met beide ouders, dus ook met hun vader? Zo ja, bent u bereid dit probleem nader in beeld te brengen en passende maatregelen te nemen, zodat vaders die vluchten voor huiselijk geweld meer mogelijkheden krijgen om contact te houden met hun kinderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5

Ja, die mening deel ik. Blijvend contact met beide ouders is in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind. Met het oog op deze problematiek wordt op afzienbare termijn, mede ter uitvoering van de motie-Westerveld [2], een expertteam opgericht, dat als opdracht krijgt om concrete oplossingen aan te reiken. (Zie Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade [3]). Ik zal dit aspect van vaders die vluchten voor huiselijk geweld en als gevolg daarvan hun kinderen niet meer zien, onder de aandacht van dit expertteam brengen.

1) de Stentor, 12 mei 2019, “mannenopvang luidt noodklok: moeder bepaalt of vader kind mag zien”[1] Factsheet Vrouwenopvang 2018 van de Federatie Opvang, te raadplegen via: https://www.opvang.nl/files/Factsheet_totaal_in_VO_2018_(1).pdf

[2] TK 2018/2019, 28 345, 215

[3] TK 2018/2019, 33 836, 44


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen