Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie), Diederik van Dijk (SGP), Helder (BBB), Michon-Derkzen (VVD), Bontenbal (CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas «een opsteker»» (ingezonden 19 januari 2024).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas «een opsteker»»?1

Vraag 2

Deelt u de zorg dat hier sprake kan gaan zijn van extremistische uitingen die ondermijnend zijn aan de democratische rechtsorde en daarom een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid?

Vraag 3

Is het juist dat de betreffende haatprediker visumvrij door Europa reist? Klopt het dat er nog geen inreisverbod is opgelegd? Waarom niet?

Vraag 4

Hebben andere lidstaten pogingen gedaan hem te weren? Met welk resultaat?

Vraag 5

Hoe verhoudt dit zich tot de brief van oktober jongstleden2 die zag op het versterken van de aanpak van extremistische sprekers en de positie van de NCTV hierin, en tot de aangenomen motie Diederik van Dijk3 en de mogelijkheid om haat- en angstzaaiers te weren?

Vraag 6

Heeft u mogelijkheden om de haatprediker een inreisverbod op te leggen? Zo ja, gaat u dat doen? Zo nee, hoe komt dat?

Vraag 7

Indien dit niet mogelijk is, ziet u andere mogelijkheden – zoals bijvoorbeeld een gebiedsverbod – om te voorkomen dat de betreffende prediker zaterdag kan opereren en treedt u hiertoe ook in overleg met de burgemeester van Utrecht? Hoe wordt daarnaast voorkomen dat deze prediker ook op andere plekken in Nederland opereert?

Vraag 8

Bent u bereid een klemmend beroep te doen op de Jaarbeurs om dit evenement niet door te laten gaan?

Vraag 9

Welke regelgeving is van toepassing voor de stichting die dit organiseert?

Vraag 10

Welk contact is er geweest met de gemeente Utrecht? Bent u bezorgd dat dit leidt tot radicalisering van jongeren? Zo ja, wat gaat u daar dan tegen doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Kunt u deze vragen uiterlijk vrijdag 19 januari beantwoorden?


X Noot
1

Telegraaf, «Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas «een opsteker»», 18 januari 2024, www.telegraaf.nl/nieuws/771332949/australische-haatprediker-ongemoeid-naar-utrecht-terreurdaden-hamas-een-opsteker?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

X Noot
2

Kamerstuk 29 754, nr. 694

X Noot
3

Kamerstuk 29 754, nr. 704

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.