Vragen van het lid Pouw-Verweij (BBB) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Studenten betalen volgend jaar ruim vijf keer meer rente over hun studielening» (ingezonden 9 oktober 2023).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht waarin wordt gesteld dat studenten volgend jaar ruim vijf keer meer rente moeten betalen over hun studielening?1

Vraag 2

Kunt u dit nieuws bevestigen? Zo ja, wat is uw reactie op deze ontwikkeling?

Vraag 3

Kunt u uitleggen waarom de studierente zo drastisch wordt verhoogd, terwijl het kabinet eerder beloofde de onderwijslastendruk voor studenten te verlichten?

Vraag 4

Hoe kijkt u aan tegen een zogeheten bandbreedte tussen de 2% en de 4% aan rente?

Vraag 5

Zou het mogelijk een optie kunnen zijn dat de ontvangsten die uit de rente vloeien weer terugvloeien in de onderwijskas? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Het collegegeld is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gestegen, bent u voornemens om de financiële toegankelijkheid van het onderwijs hoog te houden, en welke opties ziet u om dit te waarborgen?

Vraag 7

Zou u aan kunnen geven wat de verhoging van het rentepercentage op de studieschuld doet met de koopkracht van een net afgestudeerde starter?

Vraag 8

Hoe kijkt u aan tegen het niet meer mee laten tellen van de studieschuld bij een hypotheekaanvraag en zou u dit willen realiseren?

Vraag 9

Zou u aan kunnen geven of en hoe de verhoging van het rentepercentage op de studieschuld de maximale hypotheekaanvraag beïnvloedt? Zo ja, kunt u de volgende vier scenario’s uitwerken:

  • Een starter met een studieschuld van 30.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het oude rentepercentage; wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2.500 euro?

  • Een starter met een studieschuld van 30.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het nieuwe rentepercentage; wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2.500 euro?

  • Een starter met een studieschuld van 15.000 euro doet een hypotheekaanvraag onder het nieuwe rentepercentage; wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2.500 euro?

  • Een starter zonder studieschuld doet een hypotheekaanvraag onder het oude rentepercentage; wat is het maximale bedrag dat deze persoon kan krijgen met een salaris van bruto 2.500 euro?

Vraag 10

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

Financieele Dagblad, 1 oktober 2023, «Studenten betalen volgend jaar ruim vijf keer meer rente over hun studielening», Studenten betalen volgend jaar ruim vijf keer meer rente over hun studielening (fd.nl).

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.