Vragen van de leden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Ouwehand (PvdD), Azarkan (DENK), Dassen (Volt) en Sylvana Simons (BIJ1) aan de Minister-President en de Ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 (ingezonden 9 februari 2023).

Vraag 1

Klopt het dat dit kabinet de volgende doelstellingen heeft voor 2030:

 • a. 60% CO2-reductie, maar in elk geval 55% CO2-reductie;

 • b. Halvering van de stikstofuitstoot;

 • c. 15% van de landbouwgrond voor biologische landbouw (& een Europees doel van 25%);

 • d. 50% minder grondstoffengebruik;

 • e. 100% schoon water in 2027 (Kaderrichtlijn Water);

 • f. Halvering van het aantal mensen in armoede (ten opzichte van 2015)

 • g. Halvering van het aantal kinderen in armoede in 2025 (ten opzichte van 2015);

 • h. Halvering van het aantal mensen met problematische schulden;

 • i. 0 daklozen (Lissabon verklaring);

 • j. 0 jongeren in de gesloten jeugdzorg;

 • k. 0 thuiszittende kinderen;

 • l. 1 miljoen extra huizen, waaronder 250.000 sociale huurwoningen;

 • m. Aandeel van 30% sociale huurwoningen per gemeente;

 • n. Isoleren van 2,5 miljoen woningen in 2030, omgerekend 300.000 woningen per jaar;

 • o. Meer mensen met een passende huurquote (= tussen de 20% en 35%, afhankelijk van de gezinssituatie) ten opzichte van het WoonOnderzoek 2021;

 • p. Halvering van het aantal verkeersslachtoffers;

 • q. 3% van het bbp wordt besteed aan R&D-uitgaven (Lissabon doelstelling);

 • r. 30% afname van de gezondheidsachterstanden van mensen met een lage SES ten opzichte van mensen met een hoge SES (in 2040);

 • s. 5 jaar langere levensverwachting in goede gezondheid (in 2040);

Vraag 2

Kunt u per doelstelling exact aangeven wat de meest actuele prognose is voor 2030 (door bij elke doelstelling een concreet percentage/getal te noemen) en wanneer deze prognose is gemaakt?

Vraag 3

Kunt u bij elk van deze prognoses aangeven of deze prognose voldoende is om de doelstelling te bereiken?

Vraag 4

Indien er een doelstelling is waarbij bovenstaande vraag niet beantwoord kan worden omdat de informatie ontbreekt, kunt u per doelstelling aangeven hoe u er alsnog voor gaat zorgen dat het inzichtelijk wordt voor de Kamer of deze doelstelling daadwerkelijk gehaald gaat worden?

Vraag 5

Bij hoeveel van de bovenstaande kabinetsdoelstellingen kunt u op basis van de meest actuele prognoses aantonen dat deze doelstelling met het huidige kabinetsbeleid bereikt gaat worden? (graag een concreet getal tussen 0 en 17 noemen);

Vraag 6

Kunt u deze vragen binnen drie weken een voor een beantwoorden, zeker gelet op het feit dat deze vragen al eerder zijn ingediend, maar de Minister-President ze niet heeft beantwoord?

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.