Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister voor Natuur en Stikstof over de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen (ingezonden 1 december 2023).

Mededeling van Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 12 januari 2024).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Natuur slecht omdat veel wenssoorten er niet zijn», waarin de beoordelingswijze in natuurdoelanalyses ten aanzien van de kwaliteit van habitattypen op basis van de aanwezigheid van typische soorten wordt geanalyseerd?1

Vraag 2

Hoe waardeert u de constatering dat in de Brabantse natuurdoelanalyses, die zijn opgesteld door Antea, alle typische soorten behorend bij een habitattype zijn meegenomen in de beoordeling terwijl in de natuurdoelanalyses opgesteld door Arcadis niet is gekeken naar soorten die sinds jaar en dag niet in de provincie zijn gesignaleerd?

Vraag 3

Is de veronderstelling juist dat de werkwijze in de Brabantse natuurdoelanalyses ten aanzien van de beoordeling van typische soorten niet spoort met de voorgeschreven beoordelingswijze in de landelijk vastgestelde «Werkwijze kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau», als onderdeel van de «Leeswijzer Natura 2000 profielen»?23

Vraag 4

Waarom wordt in verschillende natuurdoelanalyses de kwaliteit van habitattypen beoordeeld aan de hand van een niet formeel vastgesteld kader van Tauw, in plaats van het formeel vastgestelde kader, zoals opgenomen in de «Werkwijze kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau», als onderdeel van de «Leeswijzer Natura 2000 profielen»?4

Vraag 5

Is de veronderstelling juist dat het gehanteerde beoordelingskader, zoals opgesteld door Tauw, bestuurlijk nog niet is vastgesteld, mede omdat het nog veel vragen oproept?5

Vraag 6

Kunt u het rapport van Tauw over de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen naar de Kamer sturen?6

Vraag 7

Hoe waardeert u het beoordelingskader, zoals opgesteld door Tauw, in het licht van de eerder vastgestelde «Werkwijze kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau», als onderdeel van de «Leeswijzer Natura 2000 profielen»?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het in de natuurdoelanalyses, in het licht van de Habitatrichtlijn, met name van belang is hoe de aanwezigheid van typische soorten zich ontwikkelt ten opzichte van de datum van aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden, zoals geadresseerd in de genoemde «Werkwijze kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau», en dat het vaststellen van de absolute kwaliteit, zoals in het beoordelingskader van Tauw, alleen van belang is voor het bepalen van de relevantie van een gebied ten opzichte van andere gebieden, in het kader van de aanwijzing van gebieden, en dus veel minder belangrijk is voor de natuurdoelanalyses?

Vraag 9

Hoe gaat u zorgen voor zowel een uniforme als een adequate beoordeling van de (ontwikkeling van de) kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau in natuurdoelanalyses en beheerplannen?

Vraag 10

Zijn natuurbeheerders en terrein beherende organisaties verplicht om te zorgen voor adequate monitoring van de natuur/de habitats die zij in beheer hebben? Zo ja, hoe?

Mededeling

De schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) over «de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen» van 1 december jl. (kenmerk 2023Z19582) kunnen in verband met de benodigde afstemming met betrokken partijen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord.

Ik zal uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


X Noot
1

Stichting Agrifacts, 2 juni 2023, «Natuur slecht omdat veel wenssoorten er niet zijn» (https://stichtingagrifacts.nl/natuur-slecht-omdat-veel-wenssoorten-er-niet-zijn/)

X Noot
2

Natura 2000, 2014, «Werkwijze kwaliteit van habitattypen op gebiedsniveau» (Habitattypen | natura 2000)

X Noot
4

Provincie Zuid-Hollands, 15 april 2022, «Natuurdoelanalyse Natura 2000 Meijendel & Berkheide» (Zoeken – Provincie Zuid-Holland) p. 80; Ecologische Autoriteit, 16 februari 2023, Methodieken natuurdoelanalyses provincie provincie Zuid-Holland (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxb2szOyCAxUahv0HHQu3AAgQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologischeautoriteit.nl%2Fprojectdocumenten%2F011592_5016_Methodiekendocument_NDA_Zuid-Holland.pdf&usg=AOvVaw3CFKA-2c0j845LanoeAhvh&opi=89978449)

X Noot
5

Stichting Agrifacts, 10 november 2023, «Presentatie «Brabantse natuurdoelanalyses langs de maatlat» staat online» (https://stichtingagrifacts.nl/presentatie-brabantse-natuurdoelanalyses-langs-de-maatlat-staat-online/)

X Noot
6

Tauw, 2019, «Beoordeling van de kwaliteit van habitattypen, Uitwerking methode en aanbevelingen voor verder uitwerking»

Naar boven

Disclaimer

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.